Założenia programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2022/2023

Podczas Ogólnopolskiego Forum Duszpasterskiego pt. "Wierzę w Kościół Chrystusowy", które odbyło się w Poznaniu, bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterskiej KEP, zaprezentował założenia Programu na rok 2022/2023

Fgoljewxkaefz6c 1 Scaled

Podczas Ogólnopolskiego Forum Duszpasterskiego pt. "Wierzę w Kościół Chrystusowy", które odbyło się w Poznaniu, bp Andrzej Czaja, zaprezentował założenia Programu na rok 2022/2023

1. Pierwszym zadaniem jest budzenie i umacnianie wiary w Kościół.

2. Istnieje dziś pilna potrzeba dawania świadectwa i rzetelnego przekazywania prawdy o Kościele.

3. Należy podjąć dzieło gruntownej odnowy Kościoła w odniesieniu do recepcji Soboru Watykańskiego II oraz pobudzania wśród wiernych świadomości bycia Kościołem.

4. „Nie może być podziału na my i wy/oni – jesteśmy jedną rodziną kroczącą do Boga Ojca”

5. „Na nowo trzeba rozważyć i zastosować to, że trzeba wierzyć w Kościół, wierzyć Kościołowi i kochać go coraz bardziej”.

6. Konieczność wyjaśnienia, z czego wynika wiarygodność Kościoła, zbawczego sensu i misji Kościoła oraz obudzenia świadomości bycia Kościołem.

7. Potrzeba przybliżenie rozumienia pojęcia synodalności Kościoła.

Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski zwrócił uwagę, że Synod powołany przez papieża Franciszka pod hasłem „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja” to bardzo konkretna odpowiedź, w jakim kierunku iść. „Wizja Kościoła soborowa to wizja Kościoła wspólnotowego, otwartego i służebnego. W ten sposób otrzymujemy od Papieża jasny kierunek odnowy Kościoła oraz konieczność zmiany mentalnej: trzeba bardziej sobie uświadomić, że nie tyle do Kościoła chodzimy, ile że my jesteśmy Kościołem, że my Kościół stanowimy – Duch Święty i my. Mamy tu więc konkretną podpowiedź jak ten temat +Wierzę w Kościół Chrystusowy+ realizować” – zauważył.

W odniesieniu do zakończenia synodu na poziomie ogólnopolskim, abp Stanisław Gądecki przewodniczący KEP podkreślił podczas poznańskiego Forum "Wierzę w Kościół Chrystusowy, że „z zebranych danych wynika, że ludzie wierzący nie domagają się zmian struktury Kościoła, ale zmian postawy i relacji. To świadectwo dojrzałości życia religijnego. Zmiana relacji jest konieczna, bo czasy się zmieniły”.

Oprac. na podstawie serwisów e-KAI i opoka

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść