Kontakt

Wydział ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Płockiej Dyrektor

dr Iwona Zielonka
tel. 502-215-386
email: iwona.zielonka@diecezjaplocka.pl 

Ekipy Kerygmatyczne

dr Iwona Zielonka
tel. 502-215-386
email: iwona.zielonka@diecezjaplocka.pl 

Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej pw. św. Łukasza Ewangelisty

ul. Tumska 3; 09-402 Płock
dr Iwona Zielonka - dyrektor
tel. 502-215-386
email: iwona.zielonka@diecezjaplocka.pl 

Biuro SNE DP:
e-mail: biuro.sne.dp@gmail.com 
tel. 667 638 043

Misja kobiet

tel. 608032600
email: kobietyboga@gmail.com 

Formacja mężczyzn

tel.: 601513644

e-mail: mezczyznaboga@gmail.com

Konto (wspólne): DIECEZJA PŁOCKA-WYDZ. NOWEJ EWANGELIZACJI


UL. TUMSKA 3, 09-400 PŁOCK
Nr konta: 45 1240 3174 1111 0010 4546 6075

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść