Duszpasterskie Rady Parafialne

PARAFIA KOŚCIÓŁ WSPÓLNOTĄ

Ewangelizowana i ewangelizująca

Centralną ideą dokumentów Soboru Watykańskiego jest „Eklezjologia komunii” (por. CHL 19).

Stajemy tu jednak przed dwoma problemami:

 1. Wychowania świadomości bycia wspólnotą Kościoła (świadomość zarówno duszpasterzy jak i świeckich)
 2. Jak uczynić parafię wspólnotą.

MODELE PARAFII

 1. Parafia jednostka administracyjna. (porównaj wykład Kościół wspólnotą i instytucją) Obejmuje pewien teren i stara się zapewnić wszelkie posługi wiernym. Chce zachować „poprawność i karność religijną”

  Krytyka modelu administracyjnego: Na czele duszpasterz „dawca” (podmiot duszpasterstwa), lud jest „odbiorcą” przekazu wiary (przedmiotem duszpasterstwa). Praktycznie wyłączenie odpowiedzialności ogółu wiernych.

 2. Parafia „akcyjna”. Zakłada wprawdzie aktywną rolę wszystkich wierzących, niemniej proboszcz pozostaje jako „centrum”.

  Proboszcz „rozdaje zadania”, wierni „wykonują zadania”. Przeprowadza się „akcje” na rzecz całej społeczności (akcja rekolekcyjna, charytatywna). Akcja zakończona, cel doraźny osiągnięty.

  Brak w tym modelu w pełni podmiotowego działania ze strony wszystkich członków parafii (choć jest go więcej niż w modelu administracyjnym). Brak pełnej współodpowiedzialności wszystkich członków parafii.

 3. Parafia „wspólnota – wspólnot”. W okresie posoborowym autorzy coraz częściej używają terminu "wspólnota wspólnot". Powołują się na posoborowe dokumenty, np. Evangelii nuntiandi (nn.52-58,73), Cathechesi tradendae (nn.47,67,70). 43. Synod DP

  Zespół mniejszych wspólnot na które „podzielona” jest parafia. Umiejętnie zjednoczone (zharmonizowane) tworzą one organiczną całość. Każda z grup zajmuje troszczy się o inne zadania, które składają się na funkcjonowanie wielkiej wspólnoty parafialnej. Odkrywa i przejmuje odpowiedzialność za poszczególne zadania, a zarazem zachowuje jedność i współpracę z całą parafią.

  Jaka jest różnica pomiędzy parafią „akcyjną” a „wspólnotą – wspólnot” - zasadnicza różnica w odpowiedzialności.

  Nie jest to odpowiedzialność tylko „centrali”, która rozdaje zadania. Każdy wierzący staje się podmiotem odpowiedzialności. Spełnia we wspólnocie zadanie, według swego powołania (charyzmatu) i kompetencji.

MODEL PARAFII WSPÓLNOTY-WSPÓLNOT

 1. Tworzenie mniejszych wspólnot (grup)
 2. Dzielenie odpowiedzialności (zasada pomocniczości, zwłaszcza uaktywnianie świeckich, odkrywanie i realizacja charyzmatów).
 3. Integracja (jednoczenie) działań małych wspólnot - zadanie duszpasterzy (posługa jedności).

  [dzielenie odpowiedzialności] [Apostolskie zaangażowanie w parafii] „«We wspólnotach kościelnych działalność ich [świeckich] jest do tego stopnia konieczna, że bez niej apostolstwo samych pasterzy nie może zwykle być w pełni skuteczne» (DA 10). Niech świeccy przyzwyczajają się działać w parafii w ścisłej jedności ze swoimi kapłanami,

  Kto kieruje parafią? Proboszcz, czy zespół duszpasterski 😊

  Tu jawi się właściwa funkcja kierującego parafią - proboszcza, powiedzmy ściślej – zespołu duszpasterskiego. Rolą pasterza jest jednoczenie owczarni – posługa (diakonia) jedności. Tu ma zastosowanie zasada komplementarności (różne charyzmaty i funkcje wzajem uzupełniają się, współpracują ze sobą w organizmie parafii).

KONCEPCJA MODELU PARAFII I DŁUGOFALOWEGO PLANU DUSZPASTERSKIEGO

(proboszcz) pomaga w rozpoznawaniu i rozwoju charyzmatów wśród wszystkich członków parafii. Pomaga w ukierunkowywaniu apostolskiego zaangażowania (nie tyle zleca, dyryguje działaniem, ale daje szansę, podsuwa sposoby, otwiera drogę).

Rolę w odkrywaniu charyzmatów i ich ukierunkowaniu pełnią również wskazane wyżej mniejsze wspólnoty. Duszpasterz z pomocą współpracujących z nim świeckich rozpoznaje, jakie potrzeby istnieją na terenie parafii (jakie dziedziny powinny być objęte działalnością Kościoła). Np. katechizacja młodych i dorosłych, liturgia i życie modlitewne, formacja rodzin, opieka nad chorymi, troska o grupy stanowe, grupy zawodowe.

Odpowiednio uformowani animatorzy rozciągają opiekę nad ustalonym polem apostolstwa.

permanentna formacja pogłębiająca – odkrywają swoje charyzmaty i głębiej przeżywają swoją podmiotowość w Kościele.

Materiały w dziale dla ewangelizatorów - informacje i materiały do pobrania

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
 2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść