Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej pw. św. Łukasza Ewangelisty jest katolicką szkołą kerygmatyczną, zatwierdzoną Dekretem Księdza Biskupa Piotra Libery z dnia 18.10.2011 roku. Podlega Biskupowi Diecezjalnemu. Jest praktyczną propozycją pastoralną dla parafii, grup, ruchów i stowarzyszeń kościelnych oraz osób indywidualnych.

Dekret powołujący Szkołę Nowej Ewangelizacji w Diecezji Płockiej

W trosce o rozwój dzieła nowej ewangelizacji i ewangelizacyjne zaangażowanie katolików świeckich, mając na uwadze wskazania Kościoła oraz kan. 394 KPK powołuję z dniem dzisiejszym Szkołę Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej pw. św. Łukasza Ewangelisty.
Głównym zadaniem Szkoły jest formacja ewangelizatorów dla dzieła nowej ewangelizacji w naszym Kościele lokalnym. W swej działalności Szkoła kieruje się przepisami Statutu i wskazaniami biskupa diecezjalnego.
Kierownictwo i członków Szkoły, a także jej działalność w służbie nowej ewangelizacji, zawierzam przemożnej opiece Maryi, Gwieździe Nowej Ewangelizacji.

+ Piotr Libera
Płock, dnia 18 października 2011 r.
w święto św. Łukasza Ewangelisty

Bp Piotr Libera o powołaniu SNE w diecezji

Powołanie Szkoły Nowej Ewangelizacji w diecezji płockiej jest odpowiedzią na wezwanie czasów, w których żyjemy i gdzie coraz częściej dostrzega się tendencje do życia bez Boga

te słowa powiedział KAI bp Piotr Libera. – Włączamy się tym samym w polski nurt Szkół Nowej Ewangelizacji, które funkcjonują w innych diecezjach, zakonach itd. Zależy nam, aby podstawowy przekaz Dobrej Nowiny, że jest Bóg, i że jest On Panem życia, dotarł do jak największej liczby wierzących i zaowocował osobistym spotkaniem z Jezusem Chrystusem”, podkreślał biskup płocki. Dodał również, że decyzja o utworzeniu w diecezji płockiej SNE współbrzmi z intuicjami ostatnich papieży: bł. Jana Pawła II oraz Benedykta XVI, który zapowiedział już synod dotyczący Nowej Ewangelizacji na jesień 2012 roku.

Dekret powołujący Szkołę Nowej Ewangelizacji w Diecezji Płockiej

W swej działalności SNE DP kieruje się przepisami statutu oraz wskazaniami biskupa diecezjalnego.

SNE jest programem pastoralnym, który ma na celu kształcenie ewangelizatorów i formatorów ewangelizatorów – wyjaśnia dr Iwona Zielonka, dyrektor SNE DP pw. św. Łukasza Ewangelisty. Stanowi ją grupa osób, które posługują w Kościele m.in. poprzez kursy ewangelizacyjne i rekolekcje. Szkołę tworzą osoby świeckie i kapłani.
Obecnie w jej skład wchodzi 80 osób z trzech wspólnot, działających w diecezji płockiej.

Program kursów ewangelizacyjnych obejmuje całościową formację osoby: od osobistej decyzji wyboru chrześcijaństwa jako stylu życia, po formację biblijną, pastoralną, homiletyczną, liturgiczną, wspólnotową. Szkoła będzie uczyć, jak w prosty sposób głosić współcześnie Ewangelię, tak, aby słowo Boże dotarło do każdego człowieka. Kursy SNE mają na celu tworzenie wspólnot w parafii, która z kolei stawać się będzie miejscem pogłębionego formowania wiary, wzrostu religijnego i ewangelizacji na zewnątrz.

Szkoła św. Łukasza od 2011 r. podjęła współpracę ze Szkołą Ewangelizacji Św. Andrzeja z Meksyku.

Rada Pastoralna

dr Iwona Zielonka (założycielka i dyrektor)
Danuta Niszczota (zastępca dyrektora)
Hubert Waśniewski
Karina Waśniewska
Krystyna Adamczyk

dr Iwona Zielonka (założycielka i dyrektor)Iwona Zielonka - założycielka i dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej pw. św. Łukasza Ewangelisty, doktor teologii z zakresu biblistyki, specjalista nauk o rodzinie oraz specjalista Public Relations. Wykładowca Pisma Św. ST i NT, mariologii biblijnej, zagadnień związanych z nową ewangelizacją. Od 1993 r. zaangażowana w dzieło nowej ewangelizacji, a od 1997 r. współpracuje z SESA. W latach 2011-2016 Konsultant ds. nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Płockiej, od 2016 r. Dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Płockiej. W latach 2011-2020 rzecznik i członek Senatu Porozumienia Dyrektorów Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji. Od 2020 r. prowadzi Formację Kobiet „świętość w zwyczajności” w Niepokalanowie. Od 2022 r. Członek Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji i przewodnicząca Komisji Teologocznej. Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych o tematyce biblijnej, ewangelizacyjnej, rodzinnej i maryjnej.

Moim powołaniem i pasją jest ewangelizacja, w którą jestem zaangażowana od 1991 r. W wieku 21 lat oddałam całe moje życia Jezusowi, wtedy też usłyszałam wezwanie, by głosić Ewangelię aż po krańce ziemi. Od czterech lat tym „krańcem ziemi” jest ziemia mazowiecka, w której doświadczam szczególnego prowadzenia przez Miłosiernego Jezusa, który wzywa mnie i wspólnotę, byśmy czynili rzeczy niemożliwe… On sam je czyni. Ufamy Jego Miłości.

Duchowość

Formacja odpowiedzialna Krystyna Adamczyk (animatorów i małych grup):

 1. Formacja dzieci: Magdalena Żakieta
 2. Formacja młodych: Agnieszka Bojanowska
 3. Wstawienników (modlitwa wstawiennicza)
 4. Modl. osłonowa (gałąź kontemplacyjna)

Misyjność

 1. SNE DP pw. św. Łukasza Ewangelisty – Kursy, kontakt z biurem SESA dyr. Iwona Zielonka; z-ca Magdalena Wojciechowska
 2. Ekipy kerygmatyczne – koordynator: Rafał Kilian (kontakt z proboszczem, pilotowanie wspólnot po rekolekcjach)
 3. Przystań Miłosierdzia –modl. Koronką do Bożego Miłosierdzia, Spacery modlitewne z różańcem, Uwielbienie w mieście i na wsi – koordynator – Sabina Skotak
 4. Ewangelizacja miast i wsi – koncerty, imprezy, ewangelizacje
 5. Kursy i rekolekcje dla młodzieży – Agnieszka i Jacek Bojanowscy
 6. Ewangelizacja parafialna (rodzice, msze, Oddanie 33, Seminarium Odnowy Wiary itp.) – koordynator: Rajmund Niszczota
 7. Wstawiennictwo, modlitwa osłonowa – koordynator Paweł Dąbrowski
 8. Zespół Eleos 22.02 – Karina Waśniewska
 9. www i media społecznościowe

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
 2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść