Rada Ruchów i Stowarzyszeń

Diecezjalna Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich (2022 r.)

 • ks. mgr Andrzej Janicki - Opiekun duchowy Wspólnoty Trudnych Małżeństw "SYCHAR" – przewodniczący
 • ks. mgr Adam Brzeziński - Diecezjalny Koordynator Odnowy w Duchu Świętym
 • ks. kan. mgr Szczepan Janusz Bugaj - Dyrektor Caritas Diecezji Płockiej
 • ks. kan. mgr Henryk Tadeusz Dymek - Diecezjalny Referent Duszpasterstwa Kół Żywego Różańca
 • ks. mgr Michał Fordubiński - Asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
 • - Asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana" w Płocku
 • ks. kan. mgr Krzysztof Jończyk - Asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej
 • ks. dr Grzegorz Kaczorowski - Asystent kościelny Klubu Inteligencji Katolickiej
 • ks. dr Marcin Sadowski - Diecezjalny Duszpasterz Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej
 • ks. kan. mgr Zbigniew Kaniecki - Asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia "Filadelfia" 
 • - Moderator Diecezjalny Ruchu „Światło-Życie”
 • ks. dr Wojciech Kućko - Asystent kościelny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
 • ks. mgr Mariusz Majczak - Diecezjalny Duszpasterz Harcerzy i Harcerek
 • ks. kan. mgr Bogdan Tomasz Pawłowski - Moderator Wojska Gedeona
 • ks. mgr Jacek Prusiński - Przewodnik Główny Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę
 • ks. kan. mgr Adam Mirosław Przeradzki - Asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. św. Brata Alberta w Płocku
 • ks. mgr Krzysztof Ruciński - Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży
 • ks. kan. dr Cezary Siemiński - Moderator Diecezjalny Ruchu Rodzin Nazaretańskich
 • ks. kan. mgr Sławomir Andrzej Stefański - Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła
 • ks. mgr Grzegorz Żabik - Opiekun duchowy Legionu Maryi
 • Hubert Waśniewski - Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej im. św. Łukasza Ewangelisty
 • Monika Ambroziak - Akademickie Duszpasterstwo ”Petroklezja”
 • Anna Czajkowska - Przedstawicielka Parafialnych Zespołów Caritas - Świecki Koordynator Odnowy w Duchu Świętym
 • Agnieszka Gościeniecka - Przewodnicząca Katolickiego Stowarzyszenia” Civitas Christiana” w Płocku
 • Aleksandra Kaźmierczak - Przedstawicielka Wojska Gedeona
 • Alicja Klimowska - Przedstawicielka Ruchu ”Światło – Życie”
 • Kozera - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. św. Brata Alberta w Płocku
 • mgr Ewa Kozłowska-Głębowicz - Bractwo św. Antoniego w Ratowie
 • Małgorzata i Mariusz Leszczyńscy - Przedstawiciele Ruchu Rodzin Nazaretańskich Diecezji Płockiej
 • Iwona i Marian Mrozowie - para Diecezjalna Domowego Kościoła
 • Krystyna Nowakowska - Przedstawicielka Duszpasterstwa Kół Żywego Różańca
 • - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
 • mjr dr inż. Janusz Romanik - Przedstawiciel Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej
 • Wanda Śniegocka - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia "Filadelfia"
 • dr Halina Świstak - Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej
 • Waldemar Tomczak - Lider Wspólnoty Trudnych Małżeństw "SYCHAR"
 • Damian Wierkiewicz - Przedstawiciel Harcerzy ZHR
 • mgr Wiesława Winiarska - Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej
 • dr Witold Wybult - Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej
 • dr Iwona Zielonka - Dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Płockiej
 • - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy w Płocku

Ważne strony

 • Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej pw. św. Łukasza Ewangelisty
 • Akcja Katolicka
 • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
 • Ruch Rodzin Nazaretańskich
 • Kościół Domowy
 • Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"
 • Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom Filadelfia"
 • Odnowa w Duchu Świętym
 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
 • Ruch Światło-Życie
 • Wojsko Gedeona
 • Harcerze
 • Klub Inteligencji Katolickiej
 • Katolickie Stowarzyszenia Pomocy św. Brata Alberta
 • Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce”
 • Wspólnota Trudnych Małżeństw „Sychar”
 • Bractwo św. Antoniego z Padwy
 • Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
 2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść