Wkrótce II Kongres Teologii Praktycznej „Parafia Jutra” w Licheniu

II Kongres Teologii Praktycznej „Parafia Jutra” odbędzie się w dniach 19-21 września w Licheniu. Wezmą w nim udział naukowcy, duszpasterze i świeccy przedstawiciele wspólnot parafialnych, aby rozmawiać o perspektywach i wyzwaniach, przed jakimi w nieodległej przyszłości stanie Kościół w Polsce. Podczas konferencji prasowej, organizatorzy opowiedzieli o idei tego wydarzenia, uruchomieniu strony internetowej i możliwości zapisów. Przypomniano także trwający Konkurs „Aktywna Parafia” 2023, zorganizowany przez KAI, którego finał odbędzie się 3 czerwca w Warszawie.

HSF03309 E 1024X682

Na wstępie ks. dr hab. Tomasz Wielebski, wyjaśnił, że II Kongres Teologii Praktycznej „Parafia Jutra” jest niejako odpowiedzią na wskazanie papieża Franciszka zawarte w adhortacji „Evangelii gaudium” oraz „Instrukcji o nawróceniu wspólnoty parafialnej” Kongregacji ds. Duchowieństwa, wydanej w 2020 roku, gdzie m.in. wzywa się parafie do nawrócenia duszpasterskiego oraz dostosowania swoich działań do wymogów czasu i potrzeb wiernych. Organizator Kongresu podkreśl, że według badań CBOS 3/4 respondentów deklaruje brak jakiegokolwiek wpływu na to co dzieje się w parafii.

– Odpowiadając na te przesłanki, wydział teologiczny UKSW i cztery polskie stowarzyszenia – pastoralistów, katechetów, liturgistów i homiletów, przygotowały koncepcje drugiego kongresu „Parafia Jutra”. Chcemy zdiagnozować obecną sytuację społeczno-religijną w Polsce oraz stan duszpasterstwa. Chcemy zanalizować ją w świetle nauczania magisterium, ocenić i wytyczyć kierunkowe działania dla funkcjonowania polskich parafii – powiedział. Ks. Wielebski wyjaśnił, że podczas wydarzenia zostaną przedstawione przesłanki teologiczne oraz socjologiczne, które posłużą do refleksji nad tym jak odnowić polskie parafie. – Będą prace w grupach, chcemy też zaprosić przedstawicieli episkopatów, proboszczów i wiernych świeckich, aby stworzyć płaszczyznę wspólnej refleksji, w którym kierunku ma iść Polska parafia, chcemy także otoczyć tę intencję naszą modlitwą – zaznaczył.Nasz kongres będzie ważnym głosem w środowisku polskich teologów praktycznych, pastoralistów, liturgistów, homiletów, to także ważny głos dla duszpasterzy i świeckich, zaangażowanych w życie parafii – podkreśli Michał Plewka, związany z organizacją wydarzenia. Dodał także, że działa już storna internetowa kongresu parafiajutra.pl, gdzie można znaleźć więcej informacji oraz zapisać się na Kongres.


Następnie głos zabrała dr Iwona Zielonka. Dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej oceniła, że ostatnie lata pokazują potrzebę powrotu do stylu życia i sposobu ewangelizowania Jezusa Chrystusa, Jego apostołów i pierwszych uczniów. Zauważyła, że „ekipa Jezusa” składała się z ludzi różnej płci i w różnym wieku. Dlatego dzisiejszy Kościół powinien zaangażować się w formację świeckich, którzy będą mogli przekazać wiarę dalej.

– To była strategia Jezusowa i to jest też nasza strategia. Praca razem – świeckich i duchownych. Ks. Blachnicki mówił o parafii jako o wspólnocie wspólnot, o kościele domowym, parafii, w której każdy może znaleźć swoje miejsce, każdy świecki może się zaangażować – powiedziała. Dr Zielonka zauważyła, że od śmierci ks. Blachnickiego minęło wiele lat, a Kościół wciąż stoi przed realizacją tego ważnego zadania. Każdy ochrzczony jest nie tylko zachęcony, ale zobowiązany do bycia misjonarzem – podkreśliła, dodając, że w wielu polskich parafiach świeccy są gotowi by ewangelizować. – Jest wiele wspólnot, charyzmatów, ewangelizacja idzie z wielką mocą. Wszędzie są ludzie głodni Boga, potrzebujący większej formacji – oceniła. Dr Zielonka zaznaczyła, że celem Kongresu na być obudzenie wiernych, by popatrzyli na Kościół jak na własną wspólnotę, w której mogą realizować swój charyzmat, dar łaski, ofiarowany każdemu na mocy sakramentu chrztu.

 

Informacje i program Kongresu: http://parafiajutra.pl/

Zapisy na stronie od 9 czerwca.

Prof. Marcin Jewdokimow podkreślił, że ważnym elementem kongresu „Parafia Jutra” jest analiza obecnego stanu Kościoła. Dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego dodał, że kongres jest w dużej mierze oparty na badaniach socjologicznych „Parafia z perspektywy proboszczów” przeprowadzonych przez ISKK, których celem było uzyskanie obrazu jak powinna wyglądać parafia przyszłości i jak wygląda obecnie. Całość badań zostanie zaprezentowana we wrześniu w Licheniu. Dyrektor ISKK zdradził, że jedną z poruszanych kwestii był dzień powszedni proboszcza. Z badań wynika, że księża odczuwają na co dzień dużą niepewność przyszłości. Ma to związek z przemianami społeczno-kulturowymi w Kościele. W opinii księży należy odchodzić od zbiorowego modelu ewangelizacji na rzecz indywidualnej strategii działań duszpasterskich. Duchowni ocenili, że brakuje im przygotowania oraz dobrych wzorców do naśladowania. Co może sugerować, że proboszcz czuje się osamotniony, brakuje mu narzędzi do pracy, sam musi się uczyć nowych metod poszukiwania wiernych. Zdaniem księży, kondycja parafii zależy od kondycji duchowej proboszcza – wyjaśnił dyrektor ISKK. – Wielu z nich mówi, że nie ma pomysłów na to jak radzić sobie w świecie szybko zmieniającej się rzeczywistości. Jeden z badanych powiedział: „obracam się w pozorach normalności” – zaakcentował prof. Jewdokimow.

W Kongresie „Parafia Jutra” wezmą również udział uczestnicy konkursu zorganizowanego przez Katolicką Agencję Informacyjną „Aktywna Parafia”, o którym opowiedział Tomasz Królak. Wiceprezes KAI zauważył, że mówiąc o Kościele można mieć na myśli rzeczywistość związaną z biskupami, episkopatem i wielkimi wydarzeniami, tymczasem często niezwykle bogata rzeczywistość ujawnia się w parafiach, co umyka powszechnej uwadze. – A dzieją się tam często rzeczy wspaniałe – ocenił.

Red. Królak zauważył, że obie inicjatywy są bardzo bliskie, ponieważ „Parafia Jutra” to w istocie „Aktywna Parafia”. – To parafia, która bierze pod uwagę wszelkie przemiany społeczne. Od tych parafii będzie zależała przyszłość chrześcijaństwa w Polsce i zachowanie jego żywej tkanki, ponieważ to właśnie w parafii dzieją się rzeczy najbliższe człowiekowi i to tam zyskuje on pokarm duchowy i intelektualny – zaznaczył. W opinii wiceprezesa KAI, parafie, które wzięły udział w konkursie pokazują wielowymiarowość dbania o człowieka. A Konkurs „Aktywna Parafia” oraz Kongres „Parafia jutra”, mają stanowić remedium na klerykalizm, nad którym ubolewa sam papież Franciszek. Jest to również szansa na wyjście z anonimowości parafian, którzy przy współpracy z proboszczem mogą się uaktywniać, ukazywać swoje rozliczne talenty. Liczymy na to, że Konkurs „Aktywna Parafia”, będzie płaszczyzną zaszczepiania i wdrażania dobrych praktyk, by te parafie, które zgłaszają się do konkursu, były zaczynem, rozpoczynającym pączkowanie dobrych obyczajów w polskim Kościele. Mamy nadzieję, że tak w istocie będzie – powiedział.

Wiceprezes KAI wyraził nadzieję, że obecność finalistów konkursu, zapewni twórczą burzę mózgów i dzięki tym wszystkim inicjatywom uda się przełamać kulturę klerykalizmu i wydobyć potencjał tkwiący w parafianach. Może ludzie po wyjściu z kościołów nie będą się rozchodzić do domów, tylko będą nawiązywali relacje. Ta jedność będzie się tworzyła i owocowała wieloma inicjatywami. Parafie, które uczestniczą w konkursie, pokazują, że jest to możliwe. Dlatego wydaje mi się, że zarówno idea Konkursu, jak i Kongresu jest niesłychanie cenna z perspektywy przyszłości Kościoła w Polsce – podsumował.

Celem II Kongresu Teologii Praktycznej jest diagnoza obecnej sytuacji społeczno-religijnej w Polsce uwarunkowanej pandemią czy wojną na Ukrainie oraz stanu duszpasterstwa, a także jej analiza w świetle nauczania Kościoła. Uczestnicy wydarzenia będą wytyczać kierunki działań dla działalności polskich parafii, które przyczynią się to do budowania strategii Kościoła w Polsce na następne lata.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść