Teologia po ludzku

Teologia po ludzku to projekt Komisji Teologicznej Zespołu Konferencji Episkopatu Polski, który stawia sobie za cel przybliżenie, w prosty i  zrozumiały sposób, czterech konstytucji Soboru Watykańskiego II.

Slajd1 (3)

Z okazji Jubileuszu 2025 r., będziemy publikować cykl konferencji, głoszonych przez specjalistów różnych dziedzin Teologii. Będą dotyczyć, (choć w nie oczywisty sposób), czterech dokumenów Soboru Watykańskiego II:
1.Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum concilium, ogłoszonej przez Pawła VI 4 grudnia 1963;
2.Konstytucji dogmatycznej oKościele Lumen gentium ogłoszonej przez Pawła VI 21 listopada 1964;
3. Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym Dei verbum ogłoszonej przez Pawła VI 18 listopada 1965;
4. Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes ogłoszonej przez Pawła VI 7 grudnia 1965r.

Filmy będziemy publikować co miesiąc.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść