Spotkanie Parafialnych Rad Duszpasterskich

Temat: "Parafialne Rady Duszpasterskie – cel, misja i wizja"

Miejsce: par. św. Stanisława Kostki (kościół), ul. Księdza Antoniego Podlesia 6, Rypin

Czas: 30.09.2023 r. , godz. 9.45 - 14.30.

Rozpoczęcie: Adoracją Najświętszego Sakramentu, zakończenie Mszą św. sprawowaną przez Ks. Bp. Szymona Stułkowskiego.

Plakat PRD Rypin (1)

Prosimy Księży Proboszczów o wyznaczenie jednego przedstawiciela Parafialnej Rady Duszpasterskiej do udziału w spotkaniu. Będziemy chcieli wspólnie wypracować model pracy.
Rozpoczęcie: 9.45 Adoracją Najświętszego Sakramentu, zakończenie Mszą św. o 13.30. Prowadzący spotkanie: Ks. Bp Szymon Stułkowski, Ks. prof. Tomasz Wielebski, dr Mateusz Tutak oraz dr Iwona Zielonka i ks. kan Jacek Lubiński, koordynator PDR i gospodarz miejsca.

LOGO PRD Płock

Koszt spotkania (obejmuje opłatę dla prelegentów, poczęstunek) 50 zł. płatne przez Księży Dziekanów na konto Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji z dopiskiem: „spotkanie PRD + dekanat...”.

Zgłoszenia przedstawicieli parafii przez formularz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPgIqpqwYMXsLSd6MRQLQtvzT2C_2iolZFlM1QHCgxM2gMOA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść