Spotkanie abp. Rino Fisichelli z przedstawicielami Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji

W niedzielę 24 marca przedstawiciele Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji spotkali się z abp. Rino Fisichellą, który gościł w Polsce na otwarciu Kongresu Eucharystycznego w Diecezji Gliwickiej. Rozmowa dotyczyła aktualnych wyzwań, stojących przed ewangelizacją. Prefekt Sekcji Nowej Ewangelizacji w watykańskiej Dykasterii ds. Ewangelizacji podkreślił, że powołana w 2022 r. Dykasteria jest jasnym sygnałem, że Ewangelizacja jest najważniejszym zadaniem Kościoła. Jest pierwsza, nawet przed nauką wiary, a na jej czele stoi sam papież.

Zdjęcie Whatsapp 2024 03 24 O 18.14.00 729697E0

Wyzwaniem dla dykasterii jest szukanie dróg dotarcia do każdego człowieka w ogromnej różności sytuacji kulturowej, społecznej i religijnej. Nie ma więc jednej metody, ale trzeba ciągle ich szukać, bo nie tylko na każdym kontynencie, ale też w kraju i diecezji będą one różne. Abp Rino Fisichella od 2010 do 2022 r. był przewodniczącym Papieskiej Rady ds. krzewienia Nowej Ewangelizacji. Na pytanie, dlaczego w nazwie nowej dykasterii nie ma już określenia „nowa” odpowiedział, że cały Kościół ewangelizuje. Nowość, o której mówił w Nowej Hucie w 1979 r. Jan Paweł II dotyczy nowego sposobu ewangelizowania. Obecnie struktury kościelne, odpowiedzialne za nową ewangelizację, mają przenikać wszelkie działania ewangelizacyjne, inspirować, towarzyszyć i wyznaczać kierunki. Chodzi o duszpasterstwo w kluczu misyjnym.

Na pytanie o obecne priorytety, stojące przed Zespołem KEP ds. Nowej Ewangelizacji, abp. Fisichella podkreślił, że dziś trudno znaleźć jednakowe priorytety w ewangelizacji dla wszystkich, ponieważ sytuacja kulturowa jest różna i bardzo dynamiczna. Konieczne jest zrozumienie wartości profetycznej działania ewangelizacyjnego. Nie można go spychać na margines, ale przywrócić mu miejsce w teologii i duszpasterstwie. W konferencji wygłoszonej podczas spotkania 23 marca na otwarcie Kongresu Eucharystycznego w Gliwicach wyjaśniał: „Odzyskanie „proroctwa” oznacza przede wszystkim świadomość bycia świadkami Słowa i wizji życia, które zostały nam ofiarowane przez Objawienie Boże. Duszpasterstwo w kluczu misyjnym czyni zatem proroctwo własnym”. Trzeba głosić Słowo Boże. W tym kontekście trzeba przyjrzeć się głoszonym przez księży homiliom. Potrzeba zmiany.

Temat wymiaru prorockiego ewangelizacji wybrzmiał bardzo mocno podczas spotkania. Abp. Fisichella przeskanował, że potrzebujemy obecności i świadectwa proroków, ponieważ „mówią do serca”, jak podkreślał św. Paweł w 1 Kor 14,25).    

W kontekście pastoralnego nawrócenia, ważnym zadaniem jest właściwa mentalność, dotycząca ewangelizacji. Nie jest ona dodatkiem, ale jest kluczowa. Abp Fisichella podkreślił, że nie wszystkie Konferencje Episkopatu mają w swoich gremiach Radę, odpowiedzialną za ewangelizację.

Cieszy go, że w Polsce istnieje taki Zespół. Jednak ważnym zadaniem poszczególnych Konferencji Episkopatów jest właściwe umiejscowienie ewangelizacji. Chodzi o mentalność. Ewangelizacja nie jest tylko dodatkiem do duszpasterstwa, ale jest jego podstawą. Z punktu widzenia pastoralnego, ważne jest właściwe umiejscowienie w strukturach. Impuls, który idzie „z góry”, przekłada się na diecezje i parafie.

Pytanie jest, czy parafie chcą ewangelizować, czy księża chcą ewangelizować? W Polsce już ks. Franciszek Balchnicki mówił o parafii, jako wspólnocie wspólnot. Parafia – jak podkreślał gość z Watykanu – ma budować wspólnotę wierzących, a ewangelizacja jest wyjściem tej wspólnoty na zewnątrz, by do tej wspólnoty innych przyprowadzić.

Nie będzie „pakietów ewangelizacyjnych” z „góry”, bo jesteśmy wyzwani do szukania nowych metod. Źródłem twórczości w ewangelizacji jest zakorzenienie w Bogu, zjednoczenie z Nim, kontemplowanie Go. To powoduje, że Duch Święty nami kieruje. Wielkim zadaniem jest właściwa formacja księży i świeckich. Problemem jest klerykalizm, ale także „sklerykowani świeccy”, co też nie jest właściwe.

Osobnym wyzwaniem jest właściwie prowadzona katechizacja, która ma być poprzedzona ewangelizacją i na niej oparta. W Polsce jest prowadzona w szkole, ale ta nie może zastąpić katechezy, prowadzonej w parafiach. Potrzeba współpracy między szkołą, parafią i rodziną w wychowaniu dzieci i młodych. To byłby ideał, tak trudny dziś do osiągnięcia, choć w wielu małych środowiskach w Polsce, szczególnie na wioskach – jest realizowany.

Na zakończenie serdecznego, trwającego dwie godziny spotkania, Prefekt Sekcji Nowej Ewangelizacji w Dykasterii ds. Ewangelizacji podziękował Zespołowi za Jego pracę.  Uczestniczyli w nim: bp Artur Ważny, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji, Iwona Zielonka, Antoni Tompolski, ks. Krzysztof Czerwionka i ks. Artur Sepioło oraz goszczący nas bp Sławomir Oder.

Iwona Zielonka

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść