Płock: Spotkajmy się w kinie - debata o kondycji rodziny

Jak żyć w rodzinie i przetrwać? Czy mamy coś, co nas łączy, czy łatwo wejść w buty drugiej osoby, żeby ją zrozumieć? Co z rodziną pokoleniową? Jakie wzorce dajemy naszym dzieciom,? Jaka jest rola dziadków? Co jest fundamentem jedności w małżeństwie i rodzinie? Czy jemy przy wspólnym stole? czy mamy mieszkanie, czy dom?

Inteliimage
Wejściówki do kina rozdano 120 osobom, zaineresowanym dobrą zabawą i rozmową na wcale nie łatwe tematy i nie zbyt oczywiste...  
Po wprowadzeniu w tematykę spotkania można było się pośmiać oglądając komedię rodzinną, która właśnie wchodzi na ekrany w Polsce: "Rodzinna zamiana ciał". Po projekcji odbyła się dyskusja z udziałem prowadzących: Iwona Zielonka @Karol Sanecki i Krystyna Adamczyk oraz uczestników.  
Był też czas na luźne rozmowy przy kawie i słodkościach. Spotkanie ewangelizacyjne w Nowym Kinie Przedwiośnie zakończyło się wspólną modlitwą uwielbienia Boga w naszych rodzinach oraz zaproszeniem Jezusa, jako Pana, do naszych rodzin i domów.
To już drugie wydarzenie, zorganizowane przez Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej pw. św. Łukasza Ewangelisty we współpracy z Wydziałem ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Płockiej. Nowa Ewangelizacja Płock. Pierwsze "Spotkanie w kinie" odbyło się wraz z projekcją filmu "Cud w Guadelupe". Wychodzimy na nowe dziedzińca...

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść