Bp Śmigiel do diecezjan płockich: potrzebna modlitwa o wybór nowego pasterza

Śmigiel

„Proszę duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego i wszystkich wiernych świeckich o wytrwałą modlitwę w intencji wyboru nowego pasterza oraz we wszystkich potrzebach diecezji” – napisał bp Wiesław Śmigiel, administrator apostolski diecezji płockiej w słowie, które jest dziś czytane w kościołach podczas niedzielnych Mszy św.

Biskup płocki Piotr Libera z dniem 4 czerwca 2022 roku ze względów zdrowotnych przeszedł na wcześniejszą emeryturę. Do czasu wyboru jego następcy diecezją zarządza administrator apostolski, którym mianowano bp. Wiesława Śmigla, biskupa toruńskiego.

Skierował on do diecezji swoje słowo. Bp Śmigiel przypomina, że 4 czerwca Ojciec święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa Piotra Libery z posługi biskupa płockiego, złożoną z racji zdrowotnych. Powierzył mu funkcję administratora apostolskiego diecezji płockiej sede vacante. Będzie pełnił tę posługę do czasu mianowania nowego biskupa diecezjalnego.

Administrator apostolski podziękował bp. Piotrowi Liberze za piętnaście lat jego ofiarnego pasterzowania w diecezji. Uroczyste podziękowanie zaplanowane zostało na 27 czerwca. Zostanie połączone z dniem patronalnym bp. Piotra.

„Jednocześnie proszę duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego i wszystkich wiernych świeckich o wytrwałą modlitwę w intencji wyboru nowego pasterza oraz we wszystkich potrzebach Diecezji. Kapłanów proszę, aby w najbliższym czasie, kiedy pozwolą na to przepisy liturgiczne, przynajmniej raz celebrowali Mszę Świętą według formularza Mszału Rzymskiego o wybór biskupa. Do modlitwy powszechnej można dołączyć wezwanie w tej intencji” – zwrócił się do diecezjan i duchowieństwa.

Zapewnił też o życzliwości i serdecznej modlitwie za diecezję płocką za przyczyną św. Stanisława Kostki i św. Stanisława, biskupa i męczennika, i przekazał pasterskie błogosławieństwo.

Słowo bp. Wiesława Śmigla, administratora apostolskiego diecezji płockiej jest czytane wiernym w kościołach podczas niedzielnych Mszy św.

za Kai: eg /Płock

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść