Biskup płocki ogłasza Diecezjalny Rok Jubileuszowy

Mija 1500 lat od męczeńskiej śmierci św. Zygmunta. Od 2 maja 2023 r. do 2 maja 2024 r. w diecezji płockiej będzie trwał rok jubileuszowy.

7Cba1717ed734315461ca0c0876a781f

Biskup płocki wydał stosowny dekret, powołując się na rozporządzenia Stolicy Apostolskiej i duchowe przywileje udzielone diecezji płockiej na czas jubileuszu.

Od 2 maja, gdy przypada w Płocku liturgiczna uroczystość św. Zygmunta, każdego dnia w sześciu kościołach diecezji: w katedrze płockiej, bazylice pułtuskiej i czterech kościołach dedykowanych świętemu, bądź w parafiach noszących jego wezwanie (w Kraszewie, Królewie, Opinogórze i Żukowie), wierni mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, jak: uczestnictwo we Mszy św., nabożeństwo ku czci św. Zygmunta lub modlitwa przed jego relikwiami, modlitwa słowami "Ojcze nasz", wyznaniem wiary oraz wezwaniami do NMP i św. Zygmunta, modlitwa w intencjach Ojca Świętego, stan łaski uświęcającej, wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św.

Osoby starsze i chore, jeśli tylko mają intencję otrzymania odpustu i łączą się duchowo w przeżywaniu nabożeństw jubileuszowych przez media, mogą ofiarować swoje modlitwy i cierpienia, uzyskując również w ten sposób odpust.

W specjalnym dekrecie bp Szymon Stułkowski zapowiada, że 28 maja, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w czasie Diecezjalnego Święta Rodziny, zostanie udzielone wszystkim wiernym obecnym na Mszy św., według wskazań Penitencjarii Apostolskiej, papieskie błogosławieństwo połączone z uzyskaniem odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

"Zachęcam duszpasterzy, szczególnie stróżów miejsc związanych z kultem św. Zygmunta, aby sprawowali, kiedy to możliwe, Msze wotywne ku czci św. Zygmunta lub liturgie słowa czy inne nabożeństwa, czuwania, adoracje i formy modlitwy ku czci św. Zygmunta" – napisał w dekrecie biskup płocki.

Publikujemy treść dekretu:

I. W związku z 1500. rocznicą śmierci męczeńskiej św. Zygmunta i obchodzonym Diecezjalnym Rokiem Jubileuszowym św. Zygmunta, Króla i Męczennika, kierując się duchowym dobrem wiernych, powołując się na dekrety Penitencjarii Apostolskiej z dnia 14 kwietnia 2023 r. (N. 00863/2023-94/23/I; N. 00864/2023-95/23/I), ustanawiam następujące miejsca święte, w których wierni mogą uzyskać odpust zupełny przez nawiedzenie, indywidualne lub w grupie pielgrzymkowej, w czasie trwania Diecezjalnego Roku Jubileuszowego św. Zygmunta, Króla i Męczennika (od 2 maja 2023 r. do 2 maja 2024 r.):
1. Bazyliki:
- Bazylika Katedralna w Płocku pw. Wniebowzięcia NMP;
- Bazylika Kolegiacka pw. Zwiastowania NMP w Pułtusku;
2. Kościoły parafialne w parafiach pw. św. Zygmunta:
- Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy w Kraszewie ;
- Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Opinogórze;
3. Kościoły parafialne pw. św. Zygmunta:
- Kościół parafialny pw. św. Zygmunta w Królewie ;
- Kościół parafialny pw. św. Zygmunta w Żukowie.

II. Do uzyskania odpustu podczas nawiedzenia kościoła wymagane są:
- uczestnictwo we Mszy św. lub nabożeństwie ku czci św. Zygmunta lub modlitwa przed relikwiami św. Zygmunta zakończona: Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniami do NMP i św. Zygmunta,
- modlitwa w intencjach Ojca Świętego, jako wyraz jedności z Kościołem,
- stan łaski uświęcającej,
- wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,
- przyjęcie Komunii Świętej.

III. Odpust zupełny można uzyskać w wymienionych wyżej kościołach jeden raz dziennie pod wyżej wymienionymi warunkami ofiarując go w intencji własnej lub za zmarłych pokutujących w czyśćcu.

IV. Wierni, którzy z powodu starości, choroby lub innej poważnej przyczyny nie mogą opuszczać domu, mogą otrzymać odpust zupełny w Diecezjalnym Roku Jubileuszowym św. Zygmunta, Króla i Męczennika pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, który uzyskuje się przez sakramentalną spowiedź; wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu; przyjęcie Komunii św.; modlitwa w intencjach Ojca Świętego), jeśli tylko mają intencję otrzymania odpustu i jeśli duchowo łączą się w przeżywaniu nabożeństw jubileuszowych, oglądając je w telewizji / internecie lub łącząc się przez radio, a swoje modlitwy, cierpienia i trudy życia ofiarują miłosiernemu Bogu.

V. W dniu 28 maja 2023 r., w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w czasie II Diecezjalnego Święta Rodziny, które odbędzie się w Bazylice Katedralnej w Płocku, zostanie udzielone wszystkim wiernym obecnym na Mszy św., według wskazań Penitencjarii Apostolskiej, papieskie błogosławieństwo połączone z uzyskaniem odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.
Wierni, którzy z powodu rozumnej przyczyny nie będą mogli fizycznie uczestniczyć w tej Mszy św., będą mogli otrzymać błogosławieństwo papieskie wraz z odpustem zupełnym pod warunkiem, że pobożnie połączą się duchowo przez radio lub telewizję / internet z celebrowaną liturgią.

VI. Serdecznie zachęcam duszpasterzy, szczególnie stróżów miejsc związanych z kultem św. Zygmunta, aby sprawowali, kiedy to możliwe, Msze wotywne ku czci św. Zygmunta lub liturgie słowa czy inne nabożeństwa, czuwania, adoracje i formy modlitwy ku czci św. Zygmunta. Penitencjaria Apostolska prosi, aby penitencjarz katedralny, duchowni pracujący w katedrze, proboszczowie i kapłani uprawnieni do słuchania spowiedzi św., chętnie i z gotowością poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty i pojednania i często udzielali Komunii Świętej chorym.

Płock, dnia 25 kwietnia 2023 r.
Nr 920/2023

† Szymon Stułkowski
biskup płocki

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść