Dziś i jutro realizacji w Polsce przesłania II Soboru Watykańskiego. Program sympozjum

Miejsce: UKSW; Aula Schumana, Ul. Wóycickiego 1/3; 21 X 2023

9.30     Modlitwa (forma do dyskusji) wybrani biskupi, świeccy, zakonnicy/zakonnice

9.50     Rozpoczęcie

10.10 – 10.35 I.  ks. prof. ucz. dr hab. J. Łupiński (UKSW): W jaki celu zwołano Sobór Watykański II?

Przesłanie i recepcja konstytucji soborowych

Lumen gentium

10.35-11.00 ks. prof. dr hab. Janusz Szulist (UMK): Organiczna wspólnotowość jako przesłanie Kościoła dla świata

11.00-11.25-ks. prof. ucz. dr hab. Jarosław Babiński (UKSW): Nowe, czyli stare rozumienie Kościoła

Dei verbum

11.25-11.50  o. prof. ucz. dr hab. W. Linke (UKSW): Jedno ze źródeł Objawienia czy objawienie Bożej condiscendentio? Pismo Święte w Dei verbum

11.50-12.15  ks. prof. dr hab. R. Woźniak (UPJPII): Tradycja jako Objawienie czy Objawienie jako Tradycja? Dei verbum po 60 latach

12.15-12.45 kawa

Sacrosanctum Concilium

12.45-13.15   ks. dr W. Bartocha (UKSW): Założenia soborowej reformy liturgicznej w świetle Konstytucji o liturgii świętej

13.15-13.35   ks. prof. dr hab. S. Araszczuk (PAT): Recepcja Konstytucji o liturgii świętej w Kościele w Polsce

Gaudium et spes

13.35-14.00 ks. prof. dr hab. J. Przybyłowski (UKSW): Interfejs Kościoła i świata w perspektywie prawdy o osobie ludzkiej. Analiza teologiczno-socjologiczna w świetle Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes

14.00-14.25   ks. prof. dr hab. D. Lipiec (KULJPII): Recepcja Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym w Kościele w Polsce

14.30-15.30 obiad

15.30-16.30 dyskusja w grupach tematycznych

Panele dyskusyjne organizowane wraz z Komisją Duszpasterską KEP (bp prof. dr hab. A. Czaja) i Zespołem ds. Nowej Ewangelizacji (bp A. Ważny).Spotkania w grupach poprowadzą biskupi.

Główna odpowiedzialna: dr I. Zielonka, Przewodnicząca Komisji Naukowej Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP

18.00 Podsumowanie panelowe

 

Cq5dam.Web.1280.1280

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść