NE w Diecezji Płockiej

Działalność Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji

 1. Działalność Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji, prowadzona jest we współpracy z innymi Wydziałami i Instytucjami Kurii Diecezjalnej Płockiej.
 2. Wydziałem kieruje dyrektor pry wsparciu pracowników, mianowanych przez Biskupa Płockiego .
 3. Do Wydziału należą:
  • Wspieranie Biskupa Płockiego w prowadzeniu ewangelizacji diecezji,
  • Wcielanie w życie postanowień 43. Synodu Diecezji Płockiej co do nowej ewangelizacji, w różnych aspektach duszpasterstwa zwyczajnego,
  • pogłębianie teologicznego i duszpasterskiego znaczenia nowej ewangelizacji;
  • promowanie i popieranie, we współpracy z Zespołem ds. Nowej Ewangelizacji KEP, studium, szerzenia i wprowadzania w życie papieskiego Magisterium odnoszącego się do tematów związanych z nową ewangelizacją;
  • upowszechnianie, inspirowanie i wspieranie inicjatyw związanych z nową ewangelizacją, realizowanych w różnych wspólnotach parafialnych i lokalnych, w ruchach i stowarzyszeniach wiernych oraz nowych wspólnotach, których celem jest ewangelizacja;
  • formowanie liderów nowej ewangelizacji (Płocka Szkoła Ewangelizatorów),
  • wspieranie wspólnot, ruchów i grup parafialnych w ewangelizacji, prowadzenie kursów, rekolekcji, warsztatów i szkoleń przygotowujących praktycznie do głoszenia Ewangelii.
  • koordynacja rekolekcji kerygmatycznych w parafiach diecezji płockiej oraz nadzór nad formacją ekip i nowych. Bądź istniejących wcześniej wspólnot, powstałych po ewangelizacji,
  • przygotowywanie ekip ewangelizacyjnych gotowych do podjęcia dzieła ewangelizacji w danych środowiskach czy parafiach (kapłan i świeccy)
  • przygotowywanie i realizacja projektów pastoralnych i ewangelizacyjnych dla różnych środowisk.
  • wspieranie wykorzystywania nowoczesnych form przekazu, jako narzędzi nowej ewangelizacji;
  • organizowanie wydarzeń ewangelizacyjnych: kongresów, sesji, rekolekcji w poszczególnych miastach, dekanatach i parafiach diecezji.
  • organizacja i koordynowanie wydarzeń ewangelizacyjnych w ciągu roku,
  • utworzenie Diecezjalnego Centrum Modlitwy i Ewangelizacji oraz ośrodka katechumenatu dorosłych,
  • czuwanie nad posługą charyzmatyczną w ruchach i wspólnotach kościelnych,
  • prowadzenie strony internetowej,
  • monitorowanie i weryfikacja propozycji ewangelizacyjnych oraz związanych z nimi zapraszanych ewangelizatorów.

Nasza inspiracja i radość, która nam się udziela, czyli ADHORTACJA APOSTOLSKA Ojca Świętego Franciszka „O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie”
Tekst adhortacji (vatican.va)

Ziemia Świętych i Błogosławionych

Chcemy współdziałać i wyruszyć w drogę, ze wszystkimi wspólnotami Naszej Diecezji – aby doświadczyć słodkiej i pocieszającej radości ewangelizowania.

Nasze propozycje

 1. Rekolekcje kerygmatyczne w parafiach
 2. Kursy / rekolekcje ewangelizacyjne
 3. Kursy / rekolekcje formujące ewangelizatorów: wizja, misja, strategia, duchowość
 4. Rekolekcje ewangelizacyjne dla małżeństw: Kurs Tobiasz i Sara,
 5. Rekolekcje dla sołtysów i radnych "Czas na nowe życie"
 6. Rekolekcje ewangelizacyjne dla młodzieży "Randka z Jezusem" (1) i "Revolutiom" (2)
 7. Rekolekcje ewangelizacyjne dla ekip parafialnych (Rady Duszpasterskie, pracownicy parafii)
 8. wySPA kobiet - spotkania dla kobiet (praktyka, psychologia, duchowość) wyspakobiet.net
 9. odważni - spotkania dla mężczyzn (praktyka, psychologia, duchowość) www.odwazni.net
 10. Rekolekcje kapłańskie
 11. Ewangelizacja w szpitalach i hospicjach
 12. Ewangelizacja miast i wsi (ewangelizacja uliczna, msze za miasto, modlitwa na ulicy, koncerty ewangelizacyjne)
 13. Szkolenie dla katechetów, nauczycieli i formatorów: o towarzyszeniu duchowym
 14. Rekolekcje maryjne
 15. Wykłady, konferencje o tematyce biblijnej, rodzinnej, duchowej
 16. Koncerty ewangelizacyjne
 17. Formacja do posługi charyzmatycznej - teologia, duchowość, kryteria rozeznawania charyzmatów.
 18. Konferencje w cyklu: charyzmaty w duchowości karmelitańskiej - św. Jan od Krzyża
 19. Seminaria odnowy wiary (dla parafii)
 20. Cykl wykładów: Maryja Gwiazda Nowej Ewangelizacji
 21. Ewangelizacja rodziców dzieci przed chrztem, pierwszą Komunią Św. i bierzmowaniem
 22. Seminaria uwielbienia
 23. Seminarium: Wyzwania nowej ewangelizacji – aspekty prawne i duszpasterskie
 24. Kurso-rekolekcje „Wspólnota” – dla wspólnot
 25. Seminarium: Podstawy walki duchowej (Pismo św. i Tradycja)

Obszary: Parafie ewangelizowane i ewangelizujące

Plan nowej ewangelizacji Diecezji Płockiej skoncentrowany jest na wspieraniu prowadzonych w parafiach diecezji działań, aby mogły lepiej przeprowadzić misję Kościoła, jaką jest niesienie światu Ewangelii.

Wydział ds. Nowej Ewangelizacji pomaga parafiom i wiernym Diecezji Płockiej w zastosowaniu metody, zaproponowanej przez papieża Franciszka w Adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium: WIDZIEĆ – OSĄDZIĆ – DZIAŁAĆ

Uczniowie pełni życia. Wydział Nowej Ewangelizacji będzie wspierać proces formacji chrześcijańskiej, aby pomóc katolikom przejść od poczucia bycia jedynie konsumentami nabożeństw do bycia uczniami Chrystusa (Mt 28,19), koncentrując się przede wszystkim na znalezieniu sposobów wzmocnienia praktyk wiary, dyscypliny, przemiany moralnej, modlitwy, postu i jałmużny (Mt 6) dla uświęcenia świata.

Naszą pracę i misję powierzamy Maryi Gwieździe Nowej Ewangelizacji, Pani Mazowieckiej, która dała nam wskazówkę: „uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

Jeśli chcesz nas zaprosić, masz pytania, pomysły lub chcesz się zaangażować, zapraszam do kontaktu:
drogą e-mail: iwona.zielonka@diecezjaplocka.pl,
lub tel.: +48. 502 215 386.

dr Iwona Zielonka
dyrektor wydziału

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
 2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść