Wspólnota Katedralna Płock

Odpowiedzialni – Karina Waśniewska

Spotkania

Zapraszamy na spotkania katedralnej wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej w 1,3 i 4 wtorek miesiąca, godz. 18.45 (po Mszy św. wieczornej) do katedry Płockiej. W II wtorek miesiąca spotkania w małych grupach - tylko dla członków wspólnoty SNE DP
W każdy pierwszy wtorek miesiąca o 19.00 odbywa się w katedrze Msza Święta oraz modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się modlić z nami za siebie i swoich bliskich.

Odpowiedzialni:
Karina Waśniewska
Krystyna Adamczyk
Duszpasterz: Ks. Stanisław Marzec

Animatorzy:
Sabina Skotak, Paweł Dąbrowski, Mariusz Augustyniak,


Zespół Eleos 22.02
Odpowiedzialna Karina Waśniewska

Wspólnota dzieci i młodzieży
Odpowiedzialna: Magdalena Żakieta

Ewangelizacja w hospicjum i szpitalu
Odpowiedzialni:
Płock - Krystyna Adamczyk
Ciechanów - Magdalena Wojciechowska
 

Diakonie

Koordynator Diakonii: Krystyna Adamczyk

Diakonia ewangelizacyjna
Prowadzi kursy Szkoły Nowej Ewangelizacji, rekolekcje ewangelizacyjne i inne formy ewangelizacji dla ruchów, wspólnot, parafii w diecezji i poza nią. Tworzą ją członkowie wspólnot SNE DP Św. Łukasza.
Odpowiedzialna: Iwona Zielonka

Diakonia muzyczna - Zespół Eleos 22.02 - od 2016 r.
Zajmuje się oprawą muzyczną wszelkich spotkań ewangelizacyjnych.
Odpowiedzialna: Karina Waśniewska

Diakonia teatralna
Służy w ewangelizacji poprzez teatr, pantomimę, różnego rodzaju przedstawienia i scenki ewangelizacyjne.
Odpowiedzialna: Karolina Śmigielska

Diakonia miłosierdzia
Wspiera i dba o potrzeby ubogich, pozyskuje środki i organizuje pomoc potrzebującym.
Odpowiedzialna: Sabina Skotak

Diakonia liturgiczna
Zajmuje się oprawą liturgiczną Mszy św., kursów, rekolekcji a także innych spotkań ewangelizacyjnych.
Liturgia: Paweł Dąbrowski
Oprawa Mszy Świetej: Zofia Szabłowska
Kolekta: Leszek Wawrzyński

Diakonia medialna
Zajmuje się aktualizacją strony internetowej, kontaktem z mediami, opracowaniem ulotek, plakatów itp.
Odpowiedzialny: Hubert Waśniewski

Diakonia modlitwy wstawienniczej
Modlitwa wstawiennicza jest odpowiedzią na biblijne wezwanie Jezusa by modlić się za innych.
Odpowiedzialny: Mariusz Augustyniak

Diakonia ekonomiczna
Zajmuje się sprawami księgowymi, a także pozyskiwaniem finansów na wsparcie działań ewangelizacyjnych, prowadzonych przez Szkołę Nowej Ewangelizacji.
Odpowiedzialna:

Diakonia techniczna
Odpowiedzialny:

Historia

9 kwietnia 2011 r. zawiązała się wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna, otwarta dla wszystkich osób z Płocka i całej diecezji. Jej inicjatorką i założycielką jest dr Iwona Zielonka. Jesteśmy wspólnotą osób, świeckich, konsekrowanych i duchownych, które pragną wzrastać we wspólnocie i formować się do posługi głoszenia Słowa na wszelkie sposoby, według Charyzmatu, jaki Bóg wyznaczył każdemu z nas i naszej wspólnocie. Mamy różne doświadczenia, różne pochodzenie i wiek, ale łączy nas miłośc do Chrystusa i Jego Kościoła, która przynagla nas do działania. Jezus przed swoim Wniebowstąpieniem skierował do swych uczniów wielki nakaz: "Idźcie i czyńcie uczniów"! Wsłuchujemy się w Słowa Chystusa i otwieramy się na prowadzenie Ducha Świętego, który jest naszym Przewodnikiem i uzdalnia nas do wypełnienia tej misji. Nasza duchowośc to uczniostwo. Jesteśmy uczniami w szkole Jezusa Chrystusa, naszego Jedynego Zbawiciela, Pana i Mistrza, który sam nas zgromadził w Opactwie Pobenedyktyńskim i w Katedrze. Gromadzimy sie na modlitwie, słuchaniu Słowa Bożego i dzieleniu w płockiej katedrze - Matce Kościoła Płockiego pod płaszczem Maryi Wniebowzietej, Pani Mazowieckiej, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Nasz cel, to głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu w duchu Nowej Ewangelizacji. Rozpaleni Miłością Chrystusa, pełni zapału, chcemy głosić Chrystusa Zmartwychwstałego aż po krańce ziemii, gotowi pójść wszędzie tam, gdzie nas pośle, obejmując naszą posługą i modlitwą zwłaszcza naszą diecezję. Jesteśmy dumni z bycia chrześcijanami i pragniemy dawac świadectwo naszej wiary i Miłości, która "zwyciężyła świat" (por.J 16,33).

Dziś wspólnoto- szkołę tworzą wspólnoty: Płock - katedra, Ciechanów - Fara, Raciąż

Wspólnota Raciąż

Odpowiedzialni – Jacek Bojanowski

O Nas

Historia

Nasza Wspólnota SNE DP działająca przy Parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Raciążu powstała we wrześniu 2013r. W trakcie formowania się ekip kerygmatycznych, kilka osób z naszej grupki zgłosiło akces do szkoleń. Wówczas Dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Łukasza powołała nas jako Wspólnotę.

Odpowiedzialni

Animatorem grupki jest Ewa Olszewska.
Opiekunem jest ks. proboszcz Wiesław Kosiński

Członkowie

Aktualnie na spotkania przychodzi 14 osób.

Nasz cel

Głoszenie Słowa Bożego w parafii, dekanacie i tam gdzie Pan nas skieruje. Naszą główną misją jest ewangelizacja młodych

Formacja

Podczas spotkań posługujemy się wewnętrznymi materiałami formacyjnymi Szkoły Nowej Ewangelizacji DP św. Łukasza Ewangelisty. Rozważamy Słowo Boże i staramy się wprowadzić Je w swoje życie.

Nasze motto

Miejcie ufność, dzieci, wołajcie do Boga, a wyrwie was z mocy, z ręki nieprzyjaciół. (Ba 4,21).

Spotkania

Spotykamy się we wtorki o godz.19-tej w salce parafialnej przy Parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Raciążu (spotkania dla członków Wspólnoty).

Dodatkowo spotykamy raz w miesiącu, w pierwsze piątki miesiąca, w kościele parafialnym na Adoracji Najświętszego Sakramentu o godzinie 17-tej.

Wspólnota Ciechanów Fara

Odpowiedzialni – Magdalena Wojciechowska

O Nas

Historia

Wspólnota SNE DP działająca przy Parafii pod wezwaniem św. Józefa (Fara) powstała we wrześniu 2014 r. przy par. św. Franciszka w Ciechanowie. Część jej członków wcześniej formowała się we Wspólnocie w Mławie. Od września 2019 r. siedzibą wspólnoty jest parafia farna w Ciechanowie.

Odpowiedzialni

Opiekunem wspólnoty jest ks. Piotr Stasiński.
Odpowiedzialna za wspólnotę: Magdalena Wojciechowska, Danuta Niszczota Rafał Kilian
Animatorzy:
Magdalena Wojciechowska, Danuta Niszczota, Rajmund NIszczota, Rafał Kilian

Członkowie

Nasza wspólnota liczy obecnie 45 osób w pięciu małych grupach.

Nasz Cel

Kształcenie Świeckich Ewangelizatorów.

Formacja

Formacja odbywa się poprzez kursy i rekolekcje oraz pracę z wewnętrznymi materiałami formacyjnymi SNE DP św. Łukasza Ewangelisty.

Nasze motto

Przekujcie lemiesze wasze na miecze,
a sierpy wasze na oszczepy;
kto słaby, niech powie: «Jestem bohaterem».
(Jl 4,10)

Spotkania

Spotykamy się w trzech małych grupach w każdy wtorek o godz. 19.00 w "katoliku" przy par. Farnej w Ciechanowie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść