Jak stworzyć szkołę?

JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ?
 1. Wziąć udział w kursie lub Szkole organizowanym przez Diecezjalną Szkołę Nowej Ewangelizacj św. Łukasza w Płocku.
 2. Przy naszej pomocy zorganizować kurs w swoim środowisku (parafia, wspólnota modlitewna, ruch, zakon, stowarzyszenie...), aby zapoczątkować program formacji ewangelizatorów korzystając z naszej pomocy i doświadczenia.
 3. Prowadzić formację ewangelizatorów jako nowy ośrodek (Szkoła) współpracując z nami w Programie SNE.
PROPOZYCJE DLA PARAFII I WSPÓLNOT

Celem Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Łukasza Ewangelisty jest ewangelizacja, formacja ewangelizatorów i formatorów ewangelizatorów do posługi w Kościele poprzez głoszenie Ewangelii w mocy Ducha Świętego, we wspólnocie.

PROPOZYCJE DLA WSPÓLNOT
 • Program formacyjny: ewangelizacyjno – katechetyczny opierający się na codziennej medytacji Słowa Bożego i dokumentów Kościoła Katolickiego, uczestnictwie w sakramentach i spotkaniach modlitewnych z modlitwą uwielbienia.
 • Program formacji ewangelizatorów i formatorów ewangelizatorów.
 • Spotkania formacyjne dotyczące ewangelizacji i szkolenia animatorów.
 • Spotkania dotyczące posługi uwalniania i modlitwy wstawienniczej.
 • Możliwość włączenia się w szkolenia ekipy Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji

PROPOZYCJE DLA PARAFII
 • Rekolekcje
 • Weekendowe ewangelizacje parafii
 • Tworzenie wspólnot ewangelizacyjnych w parafii
 • Program formacji dla wspólnot
 • Kształcenie animatorów i formacja osób odpowiedzialnych za ewangelizację
 • Katechezy biblijne, małżeńskie, na temat zagrożeń duchowych
 • Msze Święte z modlitwą o uzdrowienie i w intencji osób zniewolonych
WSPÓŁPRACA

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą napisz:
iwona.zielonka@diecezjaplocka.pl; nowa.ewangelizacja@diecezjaplocka.pl

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
 2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść