LIST PASTERSKI BISKUPA PŁOCKIEGO NA ADWENT 2023

Drogie Siostry, Drodzy Bracia w Chrystusie!

Na początku listopada minął rok, od kiedy rozpocząłem moją posługę biskupa diecezjalnego pośród Was. Nawiązując do obrazu, którym się wówczas posłużyłem, od roku jedziemy razem tym „pociągiem”, którym jest Diecezja Płocka, i który jest już w drodze od prawie 950 lat. Dziękuję, że przyjęliście mnie do swego „wagonu” bardzo życzliwie, okazując wiele serdeczności i pomocy w odnajdywaniu się w nowej rzeczywistości.

72808 Red Advent Candles Gettyimages Fotogestoeber.1200W.Tn 1024X535

Kiedy pytają mnie ludzie, jak czuję się w naszej Diecezji po roku, odpowiadam, że dobrze, ale ciągle się uczę. Dziękuję za wszystkie spotkania z kapłanami, osobami życia konsekrowanego i z wiernymi świeckimi, których było niemało przez miniony rok. W tym czasie odwiedziłem podczas wizytacji biskupiej 23 parafie oraz wiele wspólnot podczas udzielania sakramentu bierzmowania czy świętowania różnych uroczystości parafialnych czy społecznych. Ogromnie sobie cenię wszystkie te spotkania. Mam nadzieję, że przez nie umocniła się Wasza wiara w Pana Boga. Jestem podczas tych spotkań bardzo interesowny – czasem nawet mówię o tym wprost – licząc, że one wzmocnią także moją wiarę. I tak się dzieje! Bardzo Wam za to dziękuję, że moja wiara wzrasta, gdy spotykam ludzi kochających Boga. Nadal bardzo Was o to świadectwo proszę. Jako Wasz biskup potrzebuję widzieć Waszą miłość do Boga i do ludzi. To piękna wymiana duchowych darów, w której uczestniczymy.
Nowy rok duszpasterski
Dziś rozpoczynamy Adwent, a z nim nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Chcemy dobrze przygotować się na przyjście Jezusa w liturgii Bożego Narodzenia, ale także w godzinie naszej śmierci i na końcu czasów. Wchodzimy też w nowy rok pracy duszpasterskiej, który chcemy przeżywać w myśl hasła: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Bardzo Was proszę o wysiłek odkrywania tej duchowej prawdy, że razem, na mocy zjednoczenia z Chrystusem w chrzcie świętym, tworzymy Kościół i jesteśmy równi w godności i działaniu na rzecz budowania Królestwa Bożego. Zapraszam Was do zaangażowania się w życie parafialne, do włączenia się w istniejące grupy duszpasterskie i podjęcia różnych funkcji, które możecie pełnić we wspólnocie parafialnej. Cieszę, że na początku nowego roku duszpasterskiego otworzę i poświęcę drugą, po Ciechanowie, kaplicę wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. Od dnia 8 grudnia br. w Mławie, w parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, dzień i noc będzie trwała modlitwa przed Jezusem Eucharystycznym.
Formacja wiernych
Zależy mi bardzo, byśmy rozpoczęli w nowym roku formację katechistów, którzy w parafiach będą mogli prowadzić katechezy dla dorosłych, np. rodziców dzieci, które przyjmą chrzest czy rodziców dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej, a także rodziców młodzieży czekającej na bierzmowanie. Ufam, że katechiści, jako osoby świeckie, będą mówić własnym językiem i z głębi własnego doświadczenia Boga. Cieszę się, że 2 grudnia br. rozpoczęła się formacja młodych ludzi, którzy będą mogli, jako animatorzy młodzieży, pomagać duszpasterzom w przygotowaniu swoich młodszych koleżanek i kolegów do bierzmowania. Zależy mi też, byśmy powiększali grono nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, a w przyszłości mogli cieszyć się także stałymi diakonami.
Wczesna I Komunia święta
Chciałbym, aby w kilku miejscach naszej Diecezji dzieci z rodzin, w których żyje się głęboko wiarą, mogły przystąpić do wczesnej Pierwszej Komunii Świętej. Nasi Księża spotkali się w listopadzie z proboszczem i katechistką, którzy od lat przygotowują rodziców i ich małe dzieci do pierwszego przyjęcia Jezusa w Komunii Świętej przed trzecią klasą szkoły podstawowej. Jeśli, jako rodzice małych dzieci, uważacie, że to dobra propozycja dla Waszej rodziny, to proszę o kontakt z Wydziałem Duszpasterskim Kurii Płockiej, w którym będzie można dowiedzieć się, która parafia w okolicy daje możliwość takiej katechezy.
Jubileusz 2025
Przed nami rok 2025, który będzie rokiem jubileuszowym w Kościele Powszechnym, a także jubileuszem 950-lecia biskupstwa w Płocku. Myślą przewodnią jubileuszu w całym świecie są słowa „Pielgrzymi nadziei”. My, w naszej Diecezji, łącząc te dwa wydarzenia, chcemy rozbudować te słowa, które zabrzmią: „Pielgrzymi nadziei – w drodze do źródła”. Jest to jakby spojrzenie wstecz, ale tylko po to, by odkryć to, co się wydarzyło u początków i przez wieki, by podziękować Bogu za dar wiary i za ludzi, którzy przekazywali ją z pokolenia na pokolenie. Źródłem, do którego pielgrzymujemy jest Jezus Chrystus, nasze Zbawienie. Myślimy także o 100-leciu objawień Jezusa Miłosiernego św. siostrze Faustynie w 2031 roku. Jak wiemy, siostry budują w Płocku Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Bardzo Was proszę, byśmy wsparli to dzieło ofiarą zebraną na tacę we wszystkich kościołach naszej Diecezji, w niedzielę 28 stycznia 2024 roku.
Prośba o modlitwę
Bardzo proszę Was, Siostry i Bracia, o dalszą modlitwę o ustanie wojen, zwłaszcza w Ukrainie i Ziemi Świętej. Nie zniechęcajmy się tym, że nasza modlitwa jest, patrząc po ludzku, jakby nieskuteczna. Prośmy Boga o nawrócenie i przemianę serc i umysłów owładniętych nienawiścią i przemocą. Proszę, pamiętajcie także o mnie w Waszych modlitwach
Życzę, byśmy owocnie przeżyli Adwent i pięknie świętowali Narodzenie Pańskie! Na te dni wypraszam Wam Boże błogosławieństwo: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

† Szymon Stułkowski
Biskup Płocki 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść