II Kongres Teologii Praktycznej PARAFIA JUTRA

Zapowiadamy ważny Kongres

Wydział Teologiczny UKSW oraz cztery Stowarzyszenia: Katechetyków Polskich, Liturgistów Polskich, Homiletów Polskich oraz Pastoralistów Polskich organizują w dniach: 18 – 21 IX 2023 r. II Kongres Teologii Praktycznej PARAFIA JUTRA. Ma on dokonać diagnozy obecnej sytuacji społeczno-religijnej w Polsce uwarunkowanej pandemią oraz stanu duszpasterstwa (widzieć), jej analizy w świetle nauczania Magisterium pod kątem communio (oceniać) i wytyczyć kierunkowe działania dla działalności polskich parafii (działać).

Do udziału w kongresie, oprócz członków wspomnianych stowarzyszeń, zostali też zaproszeni przedstawiciele Komisji Duszpasterstwa KEP, Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP, Komisji ds. Wychowania Katolickiego KEP, Rady ds. Rodziny KEP, Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP, Zespołu ds. Apostolstwa Świeckich, Ogólnopolskiej Rady Ruchów oraz dyrektorzy Wydziałów Duszpasterskich jak też aktywni proboszczowie.

Chodzi o stworzenie płaszczyzny spotkania teologów z osobami tworzącymi powyższe struktury Kościoła w Polsce, co ma zaowocować harmonijnym połączeniem wymiaru normatywnego i duszpasterskiego, oraz wypracowywaniem strategii dla Kościoła w Polsce w kontekście funkcjonowania parafii. Temu zadaniu będą służyć nie tylko sesje plenarne, ale także sesje tematyczne podejmujące następujące zagadnienia: Liturgia w centrum życia parafii; Parafia szukająca; Formacyjne zadanie parafii; Rodzina w parafii; Parafia a lokalne instytucje życia społecznego; Tożsamość świeckich i prezbiterów a ich współodpowiedzialność za parafię.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść