Zaproszenie na Czuwanie w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego

Zapraszamy na wieczór modlitewny, podczas którego wraz Maryją będziemy modlić się o nową Pięćdziesiątnicę naszej Diecezji. Po raz pierwszy spotkamy się na Eucharystii pod przewodnictwem Bp. Szymona Stułkowskiego, który wygłosi homilię - jak zawsze pełną Bożego Ognia. 

Rozpoczniemy od uwielbienia Jezusa i wysłuchamy konferencji o tym, jak Duch Święty działał w Starym Testamencie i że charyzmaty były powszechne w działalności Proroków, Kapłanów i Królów. Podczas Adoracji najświętszego Sakramentu będziemy wsłuchiwać się w głos Boga - co mówi Duch dzisiaj do naszego Kościoła. Podczas nabożeństwa poznamy nauczanie o Duchu Świętym, zawarte w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Będziemy zapalać światła, by rozpraszać ciemności i pozwalać prowadzić się Duchowi Świętemu.

Będziemy trwać w uwielbieniu Boga przygotowując się do Eucharystii, którą będzie sprawował Pasterz Diecezji Płockiej.

Rozpoczęcie 20.30, zakończenie ok. 0.30. 

 

Slajd1 (3)

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść