Trzecie spotkanie rektorów i kustoszy sanktuariów z Biskupem Płockim

20 kwietnia, w Sanktuarium Matki bożej Bolesnej w Oborach odbyło się trzecie spotkanie rektorów i kustoszy sanktuariów z Biskupem Płockim.

 

Zdjęcie Whatsapp 2023 04 21 O 13.19.49

Temat spotkania brzmiał: "Sanktuarium domem modlitwy". Wzięło w nim udział 12 kustoszy i rektorów sanktuariów z terenu Diecezji Płockiej oraz dwóch księży, którzy pragną, by w ich parafiach powstały sanktuaria. Uczestnicy po raz pierwszy spotkali się z Ks. Bp. Szymonem Stułkowskim. Odbyły się dotychczas dwa spotkania: 2017 – nt. dokumentu „Sanctuarium in Ecclesia” i w 2018 – nt. „Sanktuarium otwarte na nową ewangelizację”. 

Po modlitwie brewiarzowej w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, zebrani rozpoczęli obrady.

 

Ks. Bp Szymon Stułkowski przypomniał charakterystyczne cechy, opisujące sanktuaria, zawarte w "Dyrektorium o pobożności ludowej", a następnie poprosił o podzielenie się tym, czym żyją sanktuaria. Kustosze przypomnieli historię sanktuariów oraz przedstawili, jak wygląda działalność i posługa duszpasterska. W dalszej części dr Iwona Zielonka, dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji przypomniała tematy poprzednich spotkań oraz poinformowała, że w dniach 9-11.11.2023 r. w Rzymie odbędzie się II Międzynarodowe Spotkanie Rektorów i Opiekunów Sanktuariów: nt. „Sanktuarium domem modlitwy”.

Ks. dr Tomasz Brzeziński, rektor Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku, przedstawił projekt włączenia się sanktuariów w przygotowanie 100 letniej rocznicy Objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie. Ks. dr Marcin Sadowski, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego przedstawił główne propozycje na obchody jubileuszu 950-lecia Diecezji Płockiej, a ks. dr Wojciech Kućko poprosił o zorganizowanie modlitwy za Synod w dniu 31 maja br., zgodnie ze wskazaniami koordynatorów Synodu na płaszczyźnie ogólnopolskiej.

Obrady zakończyła modlitwa i podziękowanie o. Piotrowi Słomińskiemu, przeorowi klasztoru w Oborach oraz braciom karmelitom, za gościnne przyjęcie.

Spotkania przygotował ks. dr Tomasz Brzeziński we współpracy z Wydziałem ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Płockiej.

 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść