Sympozjum: Dziś i jutro realizacji w Polsce przesłania II Soboru Watykańskiego

Zapraszamy na sympozjum naukowe: "Dziś i jutro realizacji w Polsce
przesłania II Soboru Watykańskiego" 21 X 2023

Warszawa, Ul. Wóycickiego 1/3, Aula Schumana

Sympozjum organizowane przez:

Wydział Teologiczny UKSW
Komisję Duszpasterstwa KEP
Zespół ds. Nowej Ewangelizacji KEP

Dziś I Jutro

Program

9.30 Modlitwa
9.50 ks. prof. dr hab. R. Czekalski, Rektor UKSW: rozpoczęcie sympozjum
bp A. Ważny Zespół ds. Nowej Ewangelizacjji KEP: słowo wprowadzające

10.10 – 10.35 I. ks. prof. ucz. dr hab. J. Łupiński (UKSW): W jaki celu zwołano Sobór Watykański II?Przesłanie i recepcja konstytucji soborowych

Lumen gentium

10.35-11.00 ks. prof. dr hab. Janusz Szulist (UMK): Organiczna wspólnotowość jako przesłanie Kościoła dla świata

11.00-11.25 ks. prof. ucz. dr hab. Jarosław Babiński (UKSW): Nowe, czyli stare rozumienie Kościoła

Dei verbum

11.25-11.50 o. prof. ucz. dr hab. W. Linke (UKSW): Jedno ze źródeł Objawienia czy objawienie Bożej condiscendentio? Pismo Święte w Dei verbum

11.50-12.15 ks. prof. dr hab. R. Woźniak (UPJPII): Tradycja jako Objawienie czy Objawienie jako Tradycja? Dei verbum po 60 latach

12.15-12.45 kawa

Sacrosanctum concilium

12.45-13.15 ks. dr W. Bartocha (UKSW): Założenia soborowej reformy liturgicznej w świetle Konstytucji o liturgii świętej

13.15-13.35 ks. prof. dr hab. S. Araszczuk (PAT): Recepcja Konstytucji o liturgii świętej w Kościele w Polsce

Gaudium et spes

13.35-14.00 ks. prof. dr hab. J. Przybyłowski (UKSW): Interfejs Kościoła i świata w perspektywie prawdy o osobie ludzkiej. Analiza teologiczno-socjologiczna w świetle Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes

14.00-14.25 ks. prof. dr hab. D. Lipiec (KULJPII): Recepcja Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym w Kościele w Polsce

14.30-15.30 obiad

15.30-16.30 dyskusja w grupach tematycznych (do wyboru)

Kościół i Jego misja – bp Artur Ważny
Liturgia a ewangelizacja – bp Szymon Stułkowski
Tożsamość Kościoła w świecie współczesnym – bp Marian Florczyk

16.30-18.00 Relacje z grup tematycznych i wytyczanie kierunków działań dla posługi Kościoła w Polsce

Zapisy do 15 X 2023 r.

przez formularz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5boV5nzZ-YU4o7IsRrMB7LLH-jrWBKm_x2XUvyHpEsz7Vdw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Koszt uczestnictwa: 100 zł. (obejmuje koszty organizacyjne, obiad, przerwy kawowe) - płatne do 15 X br.:

DIECEZJA PŁOCKA-WYDZ. NOWEJ EWANGELIZACJI, UL. TUMSKA 3, 09-400 PŁOCK;

Nr konta: 45 1240 3174 1111 0010 4546 6075 z dopiskiem "Sympozjum 21.10.2023, Imię i Nazwisko"

W recepcji będą wydawane karnety obiadowe (8.00-9.30)

Sympozjum jest poświęcone percepcji i realizacji w Polsce nauczania zawartego w Konstytucjach II SW. Zostaną przedstawione główne założenia powyższych dokumentów oraz ich dotychczasowa realizacja.

Ma to być punkt wyjścia do prowadzonych w grupach tematycznych dyskusji, której owoce mają się znaleźć w strategii Kościoła w Polsce i Programie Duszpasterskim.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść