Relacja charyzmatu zakonnego do nowej ewangelizacji

W poniedziałek 26 września 40 przedstawicieli zakonów męskich i żeńskich odpowiedzialnych w swoich wspólnotach za nową ewangelizację spotkało się na Jasnej Górze z Zespołem KEP ds. Nowej Ewangelizacji. W czasie spotkania dyskutowano o „blaskach i cieniach współczesnej realizacji charyzmatu” w kontekście działalności ewangelizacyjnej.

IMG 20220926 WA0021 (1)

Przedpołudnie było poświęcone dyskusji na temat rodzenia się nowych inicjatyw w poszczególnych zakonach i metodach wcielania ich w struktury wspólnot. – Nowe inicjatywy często związane są z osobistym charyzmatem zakonnika i potrzeba procesu rozeznawania nowego dzieła w kontekście charyzmatu całej wspólnoty. Dlatego ważne jest przejście pewnego procesu próby dla nowego dzieła, a później włączenie go w struktury zakonu jako nowej formy przepowiadania Dobrej Nowiny i dzielenia się duchowością, którą żyje zakon, ale w odnowionej formie, w nowych czasach, dla współczesnego człowieka – mówi ks. Michał Olszewski SCJ. Rzecznik Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji dodaje, że największym wyzwaniem jest otoczenie nowego dzieła troską – właśnie w czasie trwania procesu rozeznawania – przez wspólnotę zakonną tak, aby nie zniechęcić pomysłodawców do podejmowania nowych inicjatyw ewangelizacyjnych.

Poniedziałkowe spotkanie z zakonami zakończyła Msza św. w kaplicy Matki Bożej. – W Kościele każdy z nas nieustannie potrzebuje nawrócenia – zsynchronizowania naszego myślenia z myśleniem Jezusa – mówił bp Artura Ważny w czasie homilii. Zwrócił uwagę, że człowiek myśli o tym co wielkie i światowe, a Jezus zachęca do innego spojrzenia: ten jest największy, który jest najmniejszy, bo przy najmniejszym jestem Ja i z nim się utożsamiam. – Jeśli chcę odnaleźć Jezusa w moim życiu, to mam odnaleźć w sobie to, co najmniejsze; mam odnaleźć w sobie dziecko – dodawał tarnowski biskup pomocniczy podkreślając potrzebę nieustannego powracania do świadomości, że chrześcijanin jest dzieckiem Boga, który go bezwarunkowo kocha i wie, co dla niego jest najlepsze.

Przewodniczy Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji zauważył też, że naturalną postawą małego dziecka wobec rodzica jest posłuszeństwo i naśladowanie go. Jeśli z kolei dziecko jest nieposłuszne, to zawsze ma możliwość zawołać o miłosierdzie. A gdy Bóg da nową szansę, należy rozeznać, do jakiej misji posyła. – Piękna jest postawa uczniów, którzy przychodzą do Jezusa jako dzieci i poddają się Jego formacji; sprawia, że Jezus może nas uformować na ewangelizatorów, na misjonarzy, którzy pójdą tam, gdzie On chce i czynić to, co się Jemu podoba – mówił bp Artur Ważny.

Komentując słowa Jezusa: „Przestańcie zabraniać; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami” biskup zwrócił uwagę, że chrześcijaństwo jest religią wolności, a nie religią „zabraniania”. – W przekazie wiary, w głoszeniu Jezusa ważne jest to, żeby ludzie odkryli Dobrą Nowinę. To nie jest rozwadnianie chrześcijaństwa, to nie jest relatywizm. Głosić Jezusa, takiego jakim On jest! Wtedy ludzie nie będą w Kościele widzieli systemu opresyjnego – podkreślał bp Artur Ważny.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść