Nowi odpowiedzialni Fundacji Porta Fidei

Fundacja Porta Fidei Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji ma nowych odpowiedzialnych. Prezesem Fundacji została dr Iwona Zielonka. Przewodniczącym Rady Fundacji jest Ks. Bp Artur Ważny, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji.

Logonekep

Celem Fundacji jest wspieranie działalności Kościoła Katolickiego, a w szczególności działań
Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski, w promowaniu wartości
i kształtowaniu postaw chrześcijańskich w celu rozwoju społeczeństwa m.in. przez:
1. Pogłębianie teologicznego i duszpasterskiego znaczenia nowej ewangelizacji;
2. Działanie na rzecz jedności i integracji środowisk działających w nurcie nowej
ewangelizacji; 

3. Upowszechnianie i wspieranie inicjatyw związanych z nową ewangelizacją,
realizowanych w różnych Kościołach diecezjalnych, i promowanie nowych, z udziałem
sił obecnych w Instytutach Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeniach Życia
Apostolskiego, jak również w stowarzyszeniach wiernych i w nowych wspólnotach;
4. Wspieranie wykorzystywania nowoczesnych form przekazu, jako narzędzi nowej
ewangelizacji.

 

Fundacja realizuje swoje cele przez:
1) promowanie i popieranie studium, szerzenia i wprowadzania w życie nauczania Kościoła
katolickiego odnoszącego się do tematów związanych z nową ewangelizacją;
2) organizowanie oraz finansowanie kongresów, spotkań i sesji oraz organizowanie lub
wspieranie akcji, szkoleń oraz imprez propagujących cele Fundacji;
3) prowadzenie portali internetowych, w tym w szczególności portalu
www.nowaewangelizacja.org ;
4) działalność wydawniczą;
5) zakładanie, kierowanie i animowanie instytucji takich jak:
a) instytucje formacyjne;
b) domy rekolekcyjne;
c) innych, których cele są zgodne z celami Fundacji;
6) upowszechnianie wartości chrześcijańskich poprzez wszystkie środki dystrybucji
i komunikacji znane teraz i które powstaną w przyszłości;
7) propagowanie swoich celów w środkach masowego przekazu;
8) wspieranie prowadzonych przez Kościół rzymskokatolicki dzieł charytatywnoopiekuńczych i oświatowo-wychowawczych;
9) wspieranie finansowe i organizacyjne działań kościelnych osób prawnych Kościoła
rzymskokatolickiego w zakresie kultu religijnego i działalności misyjnej;
10) wspomaganie materialnie działalności innych osób prawnych i fizycznych, których
działalność jest zbieżna z celami Fundacji;
11) organizowanie i wspieranie wolontariatu;
12) podejmowanie działań zleconych przez Fundatora;
13) prowadzenie działalności gospodarczej;
14) prowadzenie każdej innej działalności nie zakazanej przez prawo, a zgodnej z celami
i zasadami Fundacji

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść