Kongres Parafia jutra zaproszenie

W dniach 19-21 września w Licheniu odbędzie się II Kongres Teologii
Praktycznej „Parafia Jutra”. Wezmą w nim udział naukowcy, duszpasterze i świeccy przedstawiciele wspólnot parafialnych, aby rozmawiać o perspektywach i wyzwaniach, przed jakimi w nieodległej przyszłości stanie Kościół w Polsce. Celem II Kongresu Teologii Praktyczne jest diagnoza obecnej sytuacji społeczno-religijnej w Polsce uwarunkowanej pandemią oraz stanu duszpasterstwa (widzieć), jej analiza w świetle nauczania Magisterium (oceniać) i wytyczanie kierunkowych działań dla funkcjonowania polskich parafii (działać).

Slajd1

W dniach 19-21 września w Licheniu odbędzie się II Kongres Teologii
Praktycznej „Parafia Jutra”. Wezmą w nim udział naukowcy, duszpasterze i
świeccy przedstawiciele wspólnot parafialnych, aby rozmawiać o
perspektywach i wyzwaniach, przed jakimi w nieodległej przyszłości
stanie Kościół w Polsce. Celem II Kongresu Teologii Praktyczne jest
diagnoza obecnej sytuacji społeczno-religijnej w Polsce uwarunkowanej
pandemią oraz stanu duszpasterstwa (widzieć), jej analiza w świetle
nauczania Magisterium (oceniać) i wytyczanie kierunkowych działań dla
funkcjonowania polskich parafii (działać).

Bardzo serdecznie zapraszamy do Lichenia księży proboszczów ze swoimi
parafianami, Parafialne Rady Duszpasterskie, członków różnych grup,
ruchów i wspólnot. Chcemy, by Kongres łączył drogę naukową i praktyczną, modlitwę i działanie. To bardzo ważne, by wytyczyć wspólną drogę na przyszłość - nie oderwaną od rzeczywistości, ale w niej zakorzenioną, wspartą doświadczeniem proboszczów, dziekanów, świeckich kochających Kościół Katolicki.

Program, informacje i zapisy na stronie Kongresu: www.parafiajutra.pl.

Bardzo prosimy o zachęcenie do udziału. Chcemy stanąć razem i wsłuchiwać się w to, co mówi Bóg do Kościoła w Polsce.

Szczegółowy program, informacje i rejestracja na stronie Kongresu:

http://parafiajutra.pl/index.php/rezerwacja/

Są dwie możliwości wyboru: pakiet naukowy i pakiet parafialny, który obejmuje dwa dni kongresowe.

Zapraszamy do udziału!

W imieniu współorganizatorów

dr Iwona Zielonka

 

W Kongresie wezmą udział przedstawiciele Komisji Duszpasterstwa KEP,
Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP, Komisji ds. Kultu Bożego i
Dyscypliny Sakramentów KEP, Komisji ds. Wychowania Katolickiego KEP,
Rady ds. Rodziny KEP, Ogólnopolskiej Rady Ruchów, Rady ds. Apostolstwa
Świeckich. Pozwoli to na stworzenie płaszczyzny spotkania teologów,
księży proboszczów i wiernych z osobami tworzącymi powyższe struktury
Kościoła w Polsce, co ma zaowocować harmonijnym połączeniem wymiaru
normatywnego i duszpasterskiego, oraz wypracowywaniem strategii dla
Kościoła w Polsce w kontekście odnowy parafii.

W ramach Kongresu odbędzie się prezentacja parafii wyróżnionych w
organizowanym przez Katolicką Agencję Informacyjną konkursie Aktywna
parafia. Przedstawią one swoją działalność, pragnąc zainspirować nie
tylko do odnowy życia religijnego, ale do wielu działań podejmowanych
na rzecz społeczności lokalnych.
Ważnym wydarzeniem będzie modlitwa o odnowę polskich parafii, prowadzona przez Księży Biskupów, proboszczów, naukowców, świeckich.

Kongres Teologii Praktycznej organizowany jest przez Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego we współpracy z czterema stowarzyszeniami teologii praktycznej: Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów, Stowarzyszenie Katechetyków Polskich, Stowarzyszenia Liturgistów Polskich oraz Stowarzyszenia Homiletów Polskich. Partnerami wydarzenia są Komisja Duszpasterstwa KEP oraz Zespół do spraw Nowej Ewangelizacji KEP. Patronem medialnym jest Katolicka Agencja Informacyjna.

Pierwszy Kongres Teologii Praktycznej odbył się w Warszawie w 2016 r. Podczas trzydniowego spotkania uczestnicy wydarzenia szukali odpowiedzi na pytanie czy Polska jest już krajem misyjnym, a kontekstem spotkania były obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść