Konferencja naukowa w duchu synodalnym

W sobotę 21 X br. odbyło się sympozjum naukowe, zorganizowana przez Wydział Teologiczny UKSW, Komisję Duszpasterstwa KEP i Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji. Temat: "Dziś i jutro realizacji w Polsce przesłania II Soboru Watykańskiego".

Main 395112996 6790292301029301 5728496381580234512 N

Obrady rozpoczęła modlitwa brewiarzowa, którą poprowadził Bp Artur Ważny, przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji i dr Iwona Zielonka, przewodnicząca Komisji Teologicznej tego Zespołu.
Po Słowie wprowadzającym Bp. Ważnego obrady rozpoczął Ks. prof. Tomasz Wielebski, przedstawiając kontekst i cel sympozjum.

  Prelegencji odnosili się do czterech głównych Konstytucji Soborowych, kładąc nacisk na recepcję nauczania Soboru Watykańskiego II. Tematy wystąpień, to Organiczna wspólnotowość jako przesłanie Kościoła dla świata, Nowe, czyli stare rozumienie Kościoła, Pismo Święte w Dei verbum po 60 latach, Recepcja Konstytucji o liturgii świętej w Kościele w Polsce, Założenia soborowej reformy liturgicznej w świetle Konstytucji o liturgii świętej, Interfejs Kościoła i świata, Recepcja Konstytucji o liturgii świętej w Kościele w Polsce.

Po części wykładowej odbyła się dyskusja panelowa na temat czterech Konstytucji, którą poprowadzili: Bp Szymon Stułkowski (Sacrosanctum concilium), Bp Artur Ważny (Gaudium et spes), ks. prof. Tomasz Wielebski (Lumen gentium) i dr Iwona Zielonka (Dei verbum).

Relacje z grup mają służyć wytyczaniu kierunków działań dla posługi Kościoła w Polsce. Otrzymają je: Komisja Duszpasterstwa KEP i Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść