Informacje Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji 15.03.2024 r.

Przekazujemy informacje o najbliższych wydarzeniach. Prosimy o zapoznanie się i rezerwowanie terminów.

Logo NE DP
 1. Trwa II. edycja Kursu przygotowującego osoby dorosłe do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Dziękujemy Księżom proboszczom za informacje przekazywane w kancelarii parafialnej, dzięki którym kandydaci trafiają na kurs. Kolejną edycję uruchomimy po wakacjach.
 2. Zapraszamy na spotkanie Diecezjalnej Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Płockiej z Ks. Bp. Szymonem Stułkowskim. Odbędzie się ono 10 kwietnia br. o godz. 18.00, w Sali Biskupów Kurii Diecezjalnej Płockiej. Członkami Rady są księża asystenci/duszpasterze ruchów, stowarzyszeń i wspólnot Diecezji Płockiej oraz ich świeccy przedstawiciele (zgłoszeni wcześniej do udziału w pracach Rady). Podczas spotkania zostaną wręczone nominacje członkom nowej Rady. Informacje zostały wysłane pocztą elektroniczną.
 1. Organizujemy rekolekcje dla małżeństw „Miłość małżeńska w czasie próby” w dniach 10-12 maja 2024 r. w Ratowie. Szczegółowe informacje będą dostępne na stronach diecezjalnych oraz w mediach społecznościowych. Poprosimy księży oraz doradców życia rodzinnego o zapowiedź i reklamę w parafiach.
 2. 15 maja br. na Uniwersytecie kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się Sympozjum nt. „Uwielbienie pozaliturgiczne (?) w Kościele Katolickim”, organizowane przez Instytut Nauk Teologicznych UKSW, Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji oraz nasz Wydział ds. Nowej Ewangelizacji. Będzie to pierwsze sympozjum naukowe podejmujące tematykę nabożeństw, coraz bardziej powszechnych w parafiach.
 3. Zapraszamy na XIV Diecezjalne Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego 18 maja, wieczorem, do katedry płockiej. Program będzie dostępny w mediach diecezjalnych. Temat będzie dotyczył modlitwy przed Jubileuszem 2025’ i 950. rocznicą powstania Diecezji Płockiej.

Serdecznie zapraszamy!

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
 2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść