II FORUM LIDEREK i DUSZPASTERZY WSPÓLNOT DLA KOBIET

Temat forum: „Uczestnictwo i misja kobiet w Kościele”

Termin: 21.10.2023

MIEJSCE SPOTKANIA: Sala Konferencyjna im. Kardynała Józefa Glempa w Domu Arcybiskupów

Warszawskich, Warszawa, ul. Miodowa 17/19

Spotkanie ma charakter duszpasterski i jest skierowane wyłącznie do grup, wspólnot, fundacji i stowarzyszeń działających w kościele rzymsko-katolickim za zgodą władz Kościoła

PROGRAM SPOTKANIA

8.30 - Rejestracja uczestników

9.30 – Msza św. pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza (kościół św.

Marcina, ul. Piwna 9/11)

10.45 – Przerwa

11.30 – Konferencja I: s. dr hab. Judyta Pudełko PDDM, Zaangażowanie biblijnych

kobiet w życie religijne.

12.10 – Konferencja II: dr Iwona Zielonka, Kobiety w Kościele - tradycje i nauczanie.

13.00 – Dyskusja panelowa: Uczestnictwo i misja kobiet w Kościele.

14.00 – Obiad

15.45 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

16.00 – Praca w grupach

16.45 – Podsumowanie

17.30 – Kolacja i zakończenie II FORUM

Należy podkreślić, że spotkanie ma charakter duszpasterski i jest skierowane wyłącznie do grup, wspólnot, fundacji i stowarzyszeń działających w kościele rzymsko-katolickim za zgodą władz Kościoła.

MIEJSCE SPOTKANIA: Sala Konferencyjna im. Kardynała Józefa Glempa w Domu Arcybiskupów

Warszawskich, Warszawa, ul. Miodowa 17/19

Organizator: Rada ds. Duszpasterstwa Kobiet przy Konferencji Episkopatu Polski

II Forum DK

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść