Bp Szymon Stułkowski spotkał się ze Szkołą Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej

Spotkanie dotyczyło misji, wizji i kierunków ewangelizacji naszej Diecezji. Miało charakter rozmowy, dzielenia. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa uwielbienia Boga, po której dyrektor SNE DP św. Łukasza przedstawiła historię i dotychczasową działalność członków szkoły. Następnie zabrał głos Pasterz Diecezji, dzieląc się swoim doświadczeniem.

366745402 301915779361504 6613280199684233060 N

Odniósł się do posługi członków Szkoły i podziękował za wielorakie zaangażowanie w ewangelizację. Na pytanie "co mamy robić?" odpowiedział: "róbcie to, co do tej pory". 

Rozmowa dotyczyła rekolekcji kerygmatycznych, kursów ewangelizacyjnych, relacji z księżmi i potrzebie ewangelizacji dorosłych.

 

W spotkaniu udział wzięły wspólnoty z Płocka, Raciąża i Ciechanowa z ks. Piotrem Stasińskim, duszpasterzem wspólnoty.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść