Bp Stułkowski na Wielki Post: rozdarte serce pomoże w nawróceniu

Bp Szymon Stułkowski w liście pasterskim na Wielki Post napisał do diecezjan, aby w tym ważnym okresie „rozerwać serce” (por. Jl 2,12), by otworzyło się ono na Bożą łaskę, która przemienia. Poprosił o wstrzemięźliwość od nadmiernego korzystania z komputera czy telefonu komórkowego oraz o „tragarzy”, którzy podejmując różne funkcje w Kościele, będą wraz z kapłanami „przynosić do stóp Jezusa ludzi, którzy tego potrzebują”. List ten jest czytany w kościołach diecezji płockiej w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu.

E214c57bcd20d422e30aeadcf76c4fe7

Bp Szymon Stułkowski w liście na Wielki Post przywołał słowa proroka Joela: „rozdzierajcie wasze serca, a nie szaty” (Jl 2,12): „Bardzo łatwo jest rozerwać szaty, trudniej rozerwać serce. Pierwsze charakteryzuje działania zewnętrzne, które są potrzebne, ale niewystarczające na drodze nawrócenia. Drugie stwierdzenie proroka ukazuje serce rozdarte, czyli otwarte dla Boga, gotowe przyjąć moc Jego łaski, która przemienia” – napisał biskup płocki.

Przypomniał, że nawrócenie jest owocem działania Boga, z którym podejmuje się współpracę. Serce rozdarte „gotowe jest przyjąć dar zbawienia, które otrzymujemy za darmo. Nie znaczy to, że nikt nie zapłacił za nasze zbawienie. Zapłacił za nie Jezus swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem”.Biskup podkreślił rolę wielkopostnych nabożeństw (Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żalów) i rekolekcji, zaapelował o jałmużnę i wstrzemięźliwość „od nadmiernego korzystania z komputera czy telefonu komórkowego” oraz o doświadczenie w konfesjonale „przebaczającej miłości Boga”. Zwrócił też uwagę, jak ważny jest udział w liturgii Triduum Paschalnego, towarzyszenie Jezusowi „gdy płaci Ojcu cenę za nasze zbawienie”.Biskup płocki szczególnie zaprosił na liturgię Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna liturgicznie obchód Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego.

Przez tę nocną liturgię i jej znaki odczytuje się, że „Chrystus Zmartwychwstały jest światłością świata, która wyprowadza z ciemności grzechu i śmierci, czyni nas światłem dla świata”.Ponadto podkreślił, że „nawrócenie dokonuje się we wspólnocie Kościoła, w której Bóg uzdrawia i umacnia”. Kościół jest „święty świętością Chrystusa i osłabiany naszą grzesznością”. Odnawiając zobowiązania chrzcielne w noc zmartwychwstania „wspomnimy moment włączenia w Kościół oraz powołania do świętości i dzielenia się wiarą”.Pasterz Kościoła płockiego przywołał w liście uzdrowienie paralityka (Mk 2,1-8) i postaci czterech „tragarzy”, pełnych wiary, którzy przynieśli chorego do Jezusa: „Pilnie potrzeba nam «tragarzy», którzy będą wraz z nami, kapłanami, przynosić ludzi do stóp Jezusa. Kościół przez papieża Franciszka zachęca, byśmy dali możliwość wiernym świeckim podjąć posługę katechisty, lektora, akolity i stałego diakona.

Bardzo proszę, byście w czasie Wielkiego Postu postawili sobie pytanie, czy Pan Bóg nie zaprasza mnie do takiej misji?” - zwrócił się do diecezjan. Zaakcentował, że wymaga to otwarcia się na działanie Ducha Świętego, duchowego rozeznania i odwagi w przyjęciu powołania. Rozmowa o tym z duszpasterzami może być kolejnym etapem spotkań synodalnych. Złożył obietnicę stworzenia w diecezji szkoły dla osób, które po rozeznaniu będą mogły podjąć formację, by w przyszłości stać się „tragarzami” i wraz z kapłanami „przynosić do stóp Jezusa ludzi, którzy tego potrzebują”.Podziękował wszystkim zaangażowanym, w tym Caritas Diecezji Płockiej, za wspieranie cierpiących i walczących w Ukrainie „w sposób duchowy i materialny”. Poprosił o modlitwę w intencji sprawiedliwego pokoju w Ukrainie, podczas każdej Mszy Świętej.List bp. Szymona Stułkowskiego jest czytany w kościołach diecezji płockiej w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu.

Za: KAI, eg / Płock

Foto: Gość Płocki

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść