Projekt pastoralny

PROJEKT PASTORALNY SZKOŁY EWANGELIZACJI ŚWIĘTEGO ANDRZEJA

HISTORIA

Projekt Pastoralny Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja (SESA) jest odpowiedzią na wezwanie i posłanie Jezusa, by głosić Ewangelię aż po krańce ziemi i aż do skończenia czasów:

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (Mk 16, 15)

Odpowiada on również na wezwanie papieża Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji: nowej w zapale, w metodzie i wykorzystującej nowe środki wyrazu.

1980: Powstaje pierwsza kerygmatyczna szkoła ewangelizacji w Meksyku, zwana wówczas

Szkołą Apostołów, dzięki wizji i współpracy świeckiego katolika, José H. Prado Floresa

(www.evangelizacion.net) oraz p astora zielonoświątkowego Wiliama Finke.

1985: José H. Prado Flores i ojciec Emiliano Tardif jednoczą siły oraz charyzmaty w celu określenia profilu  poniższego Projektu Pastoralnego.

1997: Powstaje pierwsze międzynarodowe Biuro w Guadalajarze w Meksyku. José H. Prado Flores zostaje wybrany jego dyrektorem.

1999: Kardynał Juan Sandoval Iñiguez mianuje księdza Luisa Alfonso Zepeda asystentem kościelnym Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja.

2008: Mamy 2000 szkół ewangelizacji, w 60 krajach na 5 kontynentach, posiadających ten sam program, wizję i metodologię.

POLSKA

1992: Pierwsze kursy z programu kerygmatycznej szkoły ewangelizacji.

Od 1993: Powstają szkoły nowej ewangelizacji, których dzisiaj istnieje ponad 25. Odbyły się 3 kongresy z udziałem J.H. Prado Floresa i o. E. Tardifa.

2010: powstaje Biuro Krajowe SESA, skupiające 20 szkół z Polski i 1 ze Słowacji. Na dyrektora zostaje powołany ks. Krzysztof Czerwionka CR (SNE św. Marka, Stryszawa).

18.10.2011: Biskup Piotr Libera powołuje dekretem Szkołę Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej  pw. Św. Łukasza Ewangelisty.

 

MISJA I CEL

Misją Szkół Ewangelizacji Świętego Andrzeja, zawartą w Projekcie Pastoralnym - tak jak i św. Andrzeja Apostoła - jest szukać Piotrów, którzy by bardziej i lepiej służyli, kochali oraz

głosili Pana Jezusa niż my sami.

Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat

Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego:

Znaleźliśmy Mesjasza" - to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa.

A Jezus wejrzawszy na niego, powiedział: Ty jesteś Szymon, syn Jana;

            ty będziesz nazywał się Kefas" - to znaczy Piotr (J 1,40-42).

Naszą misją jest ewangelizować z mocą, tak aby przynosić obfity i trwały owoc (J 15, 8.16).

 

Magisterium                             Kościół żyje, by ewangelizować.

Kościoła             (Adhortacja apostolska pp. Pawła VI, Evangelii nuntiandi, 14).

 

Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa (Dz 4,33)

Nasz cel:

Odpowiedzieć na wezwanie Jezusa, który nas posyła, by nieść Ewangelię aż po krańce ziemi, formując nowych ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji Trzeciego Tysiąclecia.

Nasz cel końcowy:

                Tworzyć szkoły ewangelizacji przy każdej katolickiej parafii.

Tworzyć je, aby parafie nie tylko były miejscami kultu, lecz także by stawały się stołem, na którym podaje się chleb Słowa Bożego, by Kościół był ewangelizowany i ewangelizujący.

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (Mk 16, 15)

WIZJA: KE - KA - KO

O skuteczności Projektu świadczy przejrzystość jego wizji. Projekt jest wartościowy, jeśli posiada strategię, która umożliwia osiągnięcie celu.

Wizja Szkół Ewangelizacji Świętego Andrzeja jest oparta na trzech ściśle powiązanych ze sobą wymiarach.

Na ogień ewangelizacji składają się trzy płomienie:

Kerygmat - serce i podstawa ewangelizacji wszech czasów,

KErygma               jako że prezentuje samego Jezusa.

 

Charyzmaty - znak wierności

KArisma                Pana,  który  pozwala  nam  doświadczyć, że Jezus żyje.

 

KOinonia               Wspólnota - owoc ewangelizacji i klimat życia

                                Królestwem Bożym.

Projekt Pastoralny Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja zawiera w sobie trzy powyższe elementy Ewangelii. Nie tyle ich zsumowanie, co ich wzajemna współzależność stanowi esencję projektu: głosić Jezusa, Pana i Zbawiciela w mocy Ducha Świętego przy użyciu charyzmatów w celu tworzenia Ciała Chrystusa w koinonii (wspólnocie).

Ta korelacja była obecna w pierwszym Kościele z Dziejów Apostolskich:

Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa (Dz 4, 33).

Wprowadzenie tych trzech elementów w czyn prowadzi do ewangelizacji z mocą. Kiedy łączą się ze sobą w sposób ścisły, ewangelizuje się z wielką mocą i buduje się Królestwo Boże na ziemi.

 

A. WYMIA KERYGMATYCZNY

a. Czym jest Kerygmat

Kerygmat jest głoszeniem śmierci i zmartwychwstania Jezusa, co stanowi fundament życia chrześcijańskiego i jest pierwszym krokiem w procesie ewangelizacyjnym, aby narodzić się na nowo. Poprzez to proste przepowiadanie uobecnia się zbawienie i czyni się je skutecznym. Dlatego święty Paweł mówi:

Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego (Rz 1, 16).

Spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawiać wierzących (1 Kor 1, 21).

 

b. Zawartość kerygmatu:  JEZUS

 

c. Cel kerygmatu:

zbawienie osobiste i wspólnotowe, jak również wyzwolenie społeczne poprzez osobiste

spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym, który napełnia nas Duchem Świętym i Jego darami, aby uczynić nas świadkami pełnymi mocy, którzy będą budować Królestwo Boże na ziemi.

 

B. WYMIAR CHARYZMATYCZNY

Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą

wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co

zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci

odzyskają zdrowie Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał

z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły (Mk 16, 17-18.20).

a. Czym są charyzmaty

Są darami Ducha Świętego, służącymi dobru wspólnemu i budowaniu Ciała Chrystusa, które towarzyszą głoszeniu Dobrej Nowiny. Nie należy jednak zapominać, że naj- większym darem jest sam Duch Święty - sprawca ewangelizacji i źródło wszystkich charyzmatów.

b. Cel charyzmatów

        Budować Kościół wszystkich czasów, ukazując moc, miłość i wierność Boga.

c. Jak używać charyzmatów

Zawsze w odniesieniu do głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie i pamiętając, że ich najwyższą formą jest życie sakramentalne.

 

C. WYMIAR WSPÓLNOTOWY

a. Czym jest wspólnota

Bóg jest wspólnotą osób: Ojca, Syna i Ducha Świętego we wspólnocie miłości.

   Bóg nie chciał zbawiać ludzi pojedynczo, ale we wspólnocie, tworząc lud, z którym

zawarł przymierze i kształtował go przez proroków.

   Jezus stworzył nowy lud bez podziału na rasy, języki czy granice; lud zjednoczony

w wierze i pielgrzymujący do ziemi obiecanej.

   Dzięki Duchowi Świętemu, w Dzień Pięćdziesiątnicy, rodzi się Boży Izrael.

Kościół rodzi się, by ewangelizować i ewangelizuje, by budować Królestwo tak, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie (Ef 1, 10).

 

b. Dwa ważne bieguny wspólnoty

   mała wspólnota rodziny

   wielka wspólnota Kościoła: wymiar katolicki, uniwersalny i diecezjalny.

 

STRATEGIA

 

PROGRAM FORMACJI: PEPSI

A. PROGRAM PEPSI

 

Permanentny

Progresywny

Systematyczny

Integralny

 

B. PROGRAM FORMACJI

 

I ETAP: Podstawy życia chrześcijańskiego.

1. Nowe Życie: podstawowa ewangelizacja.

2. Emaus: Słowo Boże.

3. Jan: formacja uczniów.

4. Jezus w czterech Ewangeliach.

5. Historia Zbawienia: nasza własna historia.

6. Mojżesz: formacja wyzwolicieli.

7. Błogosławieństwa: droga do szczęścia.

 

II ETAP: Jak ewangelizować.

8. Paweł: formacja ewangelizatorów.

9. Tymoteusz: jak czytać, podkreślać i zapamiętywać Biblię.

10. Apollos: formacja głoszących.

 11. Sekret Pawła.

12. Pięćdziesiątnica: ewangelizować z wielką mocą.

13. Wprowadzenie do Biblii.

14. Łukasz: apologetyka.

 

III ETAP: Jak formować ewangelizatorów.

15. Maryja: List Chrystusa.

16. Teologia biblijna.

17. Maranatha: Apokalipsa. 18. Piotr: Eklezjologia.

19. Melchizedek: Liturgia.

20. Nehemiasz: Doktryna społeczna Kościoła.

21. Jetro: Ekumenizm

 

FORMACJA EKIP:

A. Andrzej: wizja i metodologia SESA.

B. Józef Barnaba: formacja i szkolenie ekip.

 

KURSY OPCJONALNE:

A. Siedmioro Młodych.

       B. Tetelestai: Misterium Paschalne.

       C. Inne.

 

STRUKTURA

 

  1. BIURO KRAJOWE W POLSCE
  • Dyrektor

o. Krzysztof Czerwionka CR

34-205 Stryszawa 589

Tel. komórkowy 502 545 222

E-mail: o.krzysztof@galilea.pl

  • Sekretariat

Biuro Krajowe SESA Polska

34-205 Stryszawa 589

Tel/fax +48 (33) 874 70 23

E-mail: sesapolska@gmail.com

Menu
Cytat dnia

 Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!  

                                                          1 Kor 9,16 b

Biblia Tysiąclecia
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x